Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. decembra 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Vyhlásenie doplňovacej voľby člena zamestnaneckej časti AS FMFI UK.
 3. Voľba volebnej komisie.
 4. Správa o činnosti AS za rok 2003.
 5. Dobeh roka z hľadiska rozpočtových prostriedkov.
 6. Rôzne.
 7. Výrocná správa dekana za rok 2003 a smery rozvoja fakulty v r. 2004.
 8. Diskusia k návrhu vedenia na organizačnú zmenu FMFI UK.
  Podkladové materiály:
  Dôvodová správa k návrhu na organizačnú zmenu FMFI UK
  Pozvánka na diskusiu k návhu na organizačnú zmenu FMFI UK