Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

19. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. apríla 2005 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Metodika rozdeľovania mzdových prostriedkov pracoviskám fakulty.
 4. Rozpočet fakulty na rok 2005.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 5. Kritériá pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na FMFI UK formou prestupu pre akademický rok 2005/6.
 6. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS UK.
 7. Rôzne.

 

Pokračovanie zasadnutia:  18. apríla 2005 (pondelok)
Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.
Miestnosť:  poslucháreň F1