Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

9. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  22. septembra 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Zvolenie volebnej komisie.
  3. Schválenie Zásad volieb do akademického senátu fakulty a univerzity.
  4. Vyhlásenie volieb zástupcov našej fakulty v AS UK.
  5. Voľba členov volebnej komisie pre voľby do AS UK.
  6. Oboznámenie s postupom prác na Organizačnom poriadku FMFI UK (tézy).
  7. Oboznámenie s pracovnou verziou Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.
  8. Rôzne.