Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  18. októbra 2004 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej casti AS.
 3. Voľba volebnej komisie, návrhovej komisie a overovatelov zápisnice.
 4. Prerokovanie návrhu študijných programov magisterského štúdia predkladaných do VR fakulty.
 5. Schválenie návrhu študijného poriadku FMFI UK.
 6. Schválenie organizačného poriadku FMFI UK.
  Podkladový materiál:
  Pripomienky komisie AS k návrhu organizačného poriadku FMFI UK
 7. Schválenie návrhu dekana na prijatie prof. Sedláka na 1/3 pracovný pomer do 31.12.2004.
 8. Doplňujúca voľba člena predsedníctva AS FMFI UK a člena mzdovej komisie AS FMFI UK.
 9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb zástupcov informatickej sekcie v AS FMFI UK.
 10. Odôvodnenie dekana zavedenia klzavého pracovného casu na fakulte.
 11. Informácia zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR.
 12. Informácia o práci komisie pre rozdeľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé katedry podľa výkonov.
 13. Informácia o nových pravidlách hospodárenia s mimorozpočtovými prostriedkami fakulty.
 14. Rôzne.