Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  14. novembra 2005 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej).
 3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FMFI UK.
 4. Voľba členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FMFI UK.
 5. Výročná správa o finančnom hospodárení fakulty za rok 2004.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 6. Informácia o čerpaní štátnej dotácie v mesiacoch január - september 2005.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 7. Schválenie prof. Povinca za člena Vedeckej rady FMFI UK.
 8. Doplnenie členov disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
 9. Prerokovanie dvoch študijných programov: aplikovaná informatika; aplikovaná matematika.
 10. Doplnenie štipendijného poriadku o kritériá na udeľovanie motivačných štipendií.
 11. Rôzne.