Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  1. februára 2005 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a skrutátorov.
 2. Schválenie zásad pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium na FMFI UK v r. 2005.
 3. Schválenie Organizačného poriadku FMFI UK.
  Podkladový materiál:
  Stanovisko komisie AS FMFI UK k návrhu Organizačného poriadku
 4. Schválenie správy o výsledkoch hospodárenia fakulty za rok 2004.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 5. Informácia dekana o rozdeľovaní štátnej dotácie na jednotlivé fakulty a metodika a stav rozdeľovania mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská našej fakulty.
 6. Návrh na odvolanie M. Krajčiho a M. Gunára z AS UK.
 7. Informácia zo zasadania Rady vysokých škôl SR.
 8. Rôzne.