Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  5. apríla 2004 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o činnosti predsedníctva akademického senátu fakulty.
 3. Schválenie Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.
  Podkladový materiál:
  pozmeňujúce návrhy k návrhu Rokovacieho poriadku AS FMFI UK
 4. Správa o čerpaní rozpočtu fakulty za rok 2003.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 5. Schválenie rozpočtu fakulty na rok 2004.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 6. Návrh zmien v študijnom poriadku kreditového štúdia.
 7. Návrh Študijného poriadku fakulty pre študentov univerzity prijatých od akademického roka 2004/2005.
 8. Rôzne.