Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

6. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  17. marca 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie návrhu štatútu FMFI UK a štipendijného poriadku FMFI UK.
    Podkladové materiály:
    pozmeňujúce návrhy k návrhu Štatútu FMFI UK
  3. Súhlas AS FMFI UK s predĺžením pracovného pomeru s pracovníkmi, ktorí dovŕšili 65. rok života.
  4. Schválenie štruktúry pracovných miest profesorov a docentov podľa odborov.
  5. Rôzne.

 

Pokračovanie zasadnutia:  24. marca 2003 (pondelok)
Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.
Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Pokračovanie zasadnutia:  31. marca 2003 (pondelok)
Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.
Miestnosť:  poslucháreň F1

Dodatočne predložený materiál: 

  1. Návrh na zloženie Vedeckej rady FMFI UK na obdobie 2003-2007.