Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

25. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. marca 2006 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.30 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F2

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  3. Vyhlásenie volieb zástupcu študentskej časti akademickej obce FMFI do ŠRVŠ.
  4. Voľba členov volebnej komisie pre voľby vyhlásené v bode 3.
  5. Vyhlásenie volieb do AS FMFI UK na ďalšie funkčné obdobie.
  6. Voľba členov volebnej komisie pre voľby do AS FMFI UK.
  7. Informácie zo zasadnutia AS UK.
  8. Rôzne.