Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

27. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  12. júna 2006 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  3. Schválenie pracovného pomeru učiteľov nad 65 rokov.
  4. Výročná správa o činnosti fakulty.
    Podkladový materiál:
    Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2005 - tabuľková časť
  5. Ohlásenie ukončenia činnosti terajšieho senátu k 30.06.2006.
  6. Rôzne.

Dodatočne predložený materiál: