Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  9. septembra 2002 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Úsporné opatrenia v oblasti mzdových prostriedkov.
  3. Aktualizácia mimotarifných zložiek funkčných platov.
  4. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK v šk. r. 2003/04.
  5. Pripomienky a vyjadrenie stanovísk k návrhu vnútorných predpisov UK.
  6. Prejednanie zástupcov akademickej obce v senáte UK.
  7. Voľba predsedov a členov pracovných komisií AS FMFI UK (hospodárska, mzdová a koncepčná).
  8. Rôzne.