Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  9. septembra 2002 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Úsporné opatrenia v oblasti mzdových prostriedkov.
 3. Aktualizácia mimotarifných zložiek funkčných platov.
 4. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK v šk. r. 2003/04.
 5. Pripomienky a vyjadrenie stanovísk k návrhu vnútorných predpisov UK.
  Podkladové materiály:
  Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na UK
  Zásady pre udeľovanie čestného titulu emeritný profesor
  Metodické usmernenie MŠ SR k doktorandskému štúdiu
  Platový poriadok UK
  Katalóg pracovných činností UK
 6. Prejednanie zástupcov akademickej obce v senáte UK.
 7. Voľba predsedov a členov pracovných komisií AS FMFI UK (hospodárska, mzdová a koncepčná).
 8. Rôzne.