Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. októbra 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba volebnej komisie.
 3. Schválenie študijného prodekana na funkčné obdobie 2004 - 2007.
 4. Schválenie doplnenia Vedeckej rady FMFI UK.
 5. Schválenie študijných programov navrhnutých na akreditáciu.
 6. Schválenie výšky poplatku za prijímacie konanie v roku 2004/05.
 7. Schválenie podmienok prijatia na štúdium na FMFI UK v akademickom roku 2004/05.
 8. Návrh dekana na doplnenie Štatútu FMFI UK.
  Podkladový materiál:
  Spresnenie návrhu na doplnenie Štatútu FMFI UK
 9. Organizačný poriadok FMFI UK.
 10. Pripomienky k ďalšej verzii Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.
 11. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FMFI UK.
 12. Rôzne.