Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

17. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  6. decembra 2004 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS.
 3. Prejednanie magisterských študijných programov pripravovaných na akreditáciu.
  Podkladový materiál:
  Magisterské študijné programy informatika a aplikovaná informatika
 4. Schválenie pripomienok k Študijnému poriadku FMFI UK.
 5. Voľba členov komisie pre posúdenie návrhu dekana na prideľovanie finančných prostriedkov.
 6. Schválenie Organizačného poriadku FMFI UK.
  Podkladový materiál:
  Správa o činnosti komisie AS k pripomienkovaniu návrhu Organizačného poriadku FMFI UK
 7. Správa o činnosti AS FMFI UK za kalendárny rok 2004.
 8. Informácia prodekana Masarika o výsledkoch práce komisie pre stanovenie kritérií pre prideľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé pracoviská.
 9. Rôzne.