Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. mája 2003 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie rozpočtu fakulty na rok 2003.
  Podkladový materiál:
  vyjadrenie Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 3. Schválenie pripomienok právneho oddelenia RUK k štatútu FMFI UK.
 4. Voľba zástupcu FMFI UK v Rade vysokých škôl.
 5. Voľba člena hospodárskej komisie AS FMFI UK.
 6. Rôzne.
  a. Rozšírenie rozsahu platovej triedy.
  b. Odpoveď predsedu AS UK na žiadosť o udelenie titulu čestný senátor UK.