Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kognitívna veda

Magisterský študijný program
súčasť spoločného programu MEI:COGSCI 

Študijný odbor:

Informatika
(Kognitívna veda - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná

Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Nadväzuje na študijné programy:  bakalársky študijný program Aplikovaná informatika
bakalársky študijný program Psychológia 
a ďalšie relevantné odbory

Väčšina výuky prebieha v anglickom jazyku.

Kognitívna veda

Kognitívna veda sa zaoberá skúmaním ľudskej kognície – procesov vnímania, poznávania, myslenia, reprezentácie poznatkov, učenia sa, rozhodovania, konania, a tým, ako sú tieto procesy realizované v mozgu. Vyznačuje sa interdisciplinaritou – kombinovaným využívaním poznatkov a metód viacerých zúčastnených disciplín – psychológie, umelej inteligencie, neurovedy, lingvistiky, filozofie, antropológie a ďalších. Štúdium kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK spája tieto disciplíny so špeciálnym dôrazom na formalizáciu a výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, čo ich umožňuje nielen exaktnejšie uchopiť, ale takto získané výpočtové modely ďalej aplikovať v podobe inteligentných technológií.

Kognitívna veda je potrebná všade tam, kde treba pochopiť ľudské myslenie a rozhodovanie v konkrétnych situáciách, a čoraz viac aj tam, kde sa ľudské myslenie stretáva a interaguje s umelo vytvorenými inteligentnými technológiami.

Charakteristika študijného programu

Magisterský program Kognitívna veda (KV) je v slovenskom kontexte unikátny z viacerých dôvodov: okrem už spomenutej interdisciplinarity a prepájania humanitného a formálno-technického prístupu je spoločným a koordinovaným projektom štyroch stredoeurópskych univerzít: Viedenskej univerzity (v spolupráci s Lekárskou univerzitou vo Viedni), Univerzity v Ľubľane, Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti a Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto univerzity sú v súčasnosti členmi konzorcia stredoeurópskych univerzít založeného v roku 2006 na zavedenie a realizáciu spoločného stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu MEi:CogSci (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science). Program KV je jedným z mála úspešne sa rozvíjajúcich multilaterálnych magisterských študijných programov v stredoeurópskom kontexte.

Program KV vytvára študentom možnosti naučiť sa pracovať v interdisciplinárnych a tiež multikultúrnych tímoch a prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodnom kontexte (a v anglickom jazyku), z tohto hľadiska dôležitou súčasťou kurikula je: 

  1. Mobilitný semester na vybranej univerzite konzorcia (zabezpečený pomocou programov Erasmus+, CEEPUS alebo iných);
  2. Prezentácia výsledkov (semestrálneho projektu a diplomovej práce) na každoročnej medzinárodnej konferencii MEi:CogSci (abstrakty príspevkov sú publikované v konferenčnom zborníku).  

Interdisciplinárny a medzinárodný charakter programu kognitívna veda významne zvyšuje potenciál uplatnenia absolventov na domácom i medzinárodnom trhu práce.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Program je zostavený tak, aby študenti v prvom semestri získali spoločný základ a doplnili si poznatky z disciplín, ktoré neboli predmetom ich bakalárskeho štúdia. Absolventi sociálnovedných a humanitných odborov potrebujú doplniť najmä poznatky z matematiky a informatických predmetov a absolventi informatických, prírodovedných (resp. technických odborov) potrebujú doplniť najmä poznatky z psychologických predmetov a metodológie empirických vied. V druhom semestri si študenti prehlbujú poznatky v daných oblastiach a učia sa ich aplikovať v rámci ročníkového projektu, ktorého výstup prezentujú na konci semestra na medzinárodnej konferencii ako poster. Študenti si vyberajú projekty podľa vlastného záujmu a podľa možností odborníkov participujúcich na programe. Okrem prác v oblasti výpočtového modelovania, psychológie, psycholingvistiky, filozofie jazyka a mysle, je na fakulte aj možnosť pracovať so zariadeniami v kognitívnom laboratóriu (merací systém EEG, robotické rameno, virtuálna robotika).

Študenti KV tretí semester strávia na niektorej z partnerských univerzít konzorcia, kde okrem špecializovaných predmetov, ktoré daná univerzita ponúka, riešia výskumný projekt, často ako súčasť širšieho tímu špičkových odborníkov. Študenti tak môžu získať priamu skúsenosť s klinickými štúdiami a s používaním zobrazovacích zariadení ako EEG, fMRI, PET,TMS atď. 

Záverečné práce

Štvrtý semester je zameraný najmä na realizáciu diplomovej práce, ktorej výsledky sú prezentované opäť na medzinárodnej konferencii MEi:CogSci formou prednášky. Náplňou diplomovej práce v programe KV môže byť: (1) teoretická práca (bez programovej implementácie), (2) programová implementácia výpočtového modelu (vrátane analýzy modelu a vyhodnotenia), (3) výsledok empirického výskumu (napr. psychologického behaviorálneho experimentu zameraného na testovanie nejakej hypotézy), (4) kompilačná práca (vrátane vlastného pohľadu k problematike).

Dôležitou súčasťou DP v programe KV je interdisciplinarita, ktorej cieľom je pozrieť sa na sledovaný problém z pohľadu rôznych relevantných disciplín, s využitím rôznych metód, ktoré sa uplatňujú v daných disciplínach. Napríklad, pri modelovaní nejakého fenoménu je dôležité ozrejmiť biologickú, resp. psychologickú prijateľnosť prístupu. Pri teoretickej alebo experimentálnej práci je dôležité pokúsiť sa o integráciu poznatkov z rôznych disciplín (napr. psychológie a neurovedy), podľa možnosti konzistentných (ak nie sú, treba to tiež uviesť).

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolvent programu KV získa schopnosť:  

  • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s využitím metód kognitívnej vedy a umelej inteligencie,
  • navrhovať, realizovať, analyzovať, vyhodnocovať a interpretovať výpočtové simulácie súvisiace s aplikáciami kognitívnej vedy,
  • navrhovať, testovať a vyhodnocovať behaviorálne experimenty (s využitím štatistickej analýzy a interpretácie dát),
  • využiť nadobudnuté znalosti o ľudskom myslení (a kognitívnych procesoch všeobecne) pri návrhu systémov určených na (user-friendly) interakciu s človekom (napr. v oblasti ergonomického dizajnu, návrhu webových stránok a pod.),
  • uplatniť sa ako výskumník v kognitívnej vede alebo tvorivý pracovník a aplikovať  informatické metódy, koncepty, ale aj programátorské  zručnosti v empirických oblastiach výskumu ako sú psychológia, neuroveda a lingvistika,
  • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, vrátane multidisciplinárnych výskumných a vývojových tímov,
  • v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu v kognitívnej vede (alebo v niektorej zo súvisiacich disciplín, napr. v informatike na FMFI) alebo v programoch príbuzných študijných odborov (napr. psychológia, neuroveda, lingvistika) na iných fakultách na Slovensku i v zahraničí, a pedagogicky pôsobiť  na rôznych typoch vysokých škôl zameraných na relevantné kognitívnovedné disciplíny.