Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktoré vzniklo v roku 2019 spojením troch vtedajších pracovísk venujúcich sa príprave budúcich učiteľov matematiky, fyziky a informatiky v kombináciach s inými aprobáciami na našej a ďalších fakultách Univerzity Komenského. Okrem bakalárskych a magisterských programov pre uvedené tri aprobácie katedra garantuje aj doktorandské programy v teóriách vyučovania fyziky a informatiky, a tiež rozširujúce a doplňujúce študijné programy pre všetky tri odbory, a to interné aj externé. 

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v didaktike matematiky, fyziky a informatiky, a to pre ich vyučovanie na všetkých stupňoch základnej a strednej školy vrátane univerzitného štúdia, na rozvoj zodpovedajúcich teórií, výskum v oblasti tvorby učebných materiálov, prípravy učiteľov a rozvoja ich didaktických zručností, na rôzne aspekty poznávacieho procesu, a tiež na produktívne používanie digitálnych technológií na podporu výchovy a vzdelávania. Na katedre prebieha aj výskum súvisiaci s rozvojom mimoškolských foriem vzdelávania, súťaží pre žiakov, a na využitie digitálnych technológií na podporu vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Sekretariát:
Renáta OdnechtováI 27611 

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
Učitelia:
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.M 149323 
Mgr. Emília Miťková, PhD.M 143160 
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
PaedDr. Peter Vankúš, PhD.M 145860 
Mgr. Michaela Vargová, PhD.M 146883 

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165318 
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.F1 251819 
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165318 
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.F1 155325 
PaedDr. Peter Horváth, PhD.F1 158326 
PaedDr. Tünde Kozánek Kiss, PhD.F1 159218 
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.I 12220 
Mgr. Lucia Budinská, PhD.I 2395 
Mgr. Mária Čujdíková, PhD.I 33b210 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.I 45715 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.I 45715 
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Mgr. Karolína Miková, PhD.I 2395 
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.I 44284 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.I 12220 
RNDr. Michal Winczer, PhD.I 21253 
Ostatní pracovníci:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 

Ostatní pracovníci katedry:
Renáta OdnechtováI 27611 

Doktorandi katedry:
Mgr. Barbora GejdošováF1 148  
PaedDr. Simona GorčákováF1 150282 
Mgr. Ladislav JanigaF1 156  
Mgr. Katarína JánoškováM 148178 
Mgr. Jakub KrchoI 2395 
Mgr. Silvia NovotnáF1 148  
Mgr. Tatiana SukeľováF1 148  
Mgr. Karolína ŠromekováF1 250285 
PaedDr. Martin ZboranI 33b210