Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktoré vzniklo v roku 2019 spojením troch vtedajších pracovísk venujúcich sa príprave budúcich učiteľov matematiky, fyziky a informatiky v kombináciach s inými aprobáciami na našej a ďalších fakultách Univerzity Komenského. Okrem bakalárskych a magisterských programov pre uvedené tri aprobácie katedra garantuje aj doktorandské programy v teóriách vyučovania fyziky a informatiky, a tiež rozširujúce a doplňujúce študijné programy pre všetky tri odbory, a to interné aj externé. 

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v didaktike matematiky, fyziky a informatiky, a to pre ich vyučovanie na všetkých stupňoch základnej a strednej školy vrátane univerzitného štúdia, na rozvoj zodpovedajúcich teórií, výskum v oblasti tvorby učebných materiálov, prípravy učiteľov a rozvoja ich didaktických zručností, na rôzne aspekty poznávacieho procesu, a tiež na produktívne používanie digitálnych technológií na podporu výchovy a vzdelávania. Na katedre prebieha aj výskum súvisiaci s rozvojom mimoškolských foriem vzdelávania, súťaží pre žiakov, a na využitie digitálnych technológií na podporu vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639  
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
Sekretariát:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
Učitelia:
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
Mgr. Jana Havlíčková, PhD. M 144 753  
Mgr. Emília Miťková, PhD. M 143 160  
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. M 145 860  
Mgr. Michaela Vargová, PhD. M 146 883  

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 318  
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD. F1 251 819  
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 318  
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. F1 155 325  
PaedDr. Peter Horváth, PhD. F1 158 326  
PaedDr. Tünde Kozánek Kiss, PhD. F1 159 218  
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. I 12 220  
Mgr. Lucia Budinská, PhD. I 2 395  
Mgr. Mária Čujdíková, PhD. I 33b 210  
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. I 45 715  
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. I 45 715  
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639  
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Mgr. Karolína Miková, PhD. I 2 395  
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. I 44 284  
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. I 12 220  
RNDr. Michal Winczer, PhD. I 21 253  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  

Ostatní pracovníci katedry:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Doktorandi katedry:
PaedDr. Barbora Gejdošová F1 148    
PaedDr. Ladislav Janiga F1 156    
Mgr. Katarína Jánošková M 148 178  
Mgr. Jakub Krcho I 2 395  
PaedDr. Silvia Novotná F1 148    
Mgr. Barbora Stenová I 2 395  
PaedDr. Tatiana Sukeľová F1 148