Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Environmentálna fyzika: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Sekretariát:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. F2 49 399  
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. F2 205 162  
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. F1 162 673  

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. F2 206 684  
RNDr. Pavol Matlovič, PhD. F2 204 610  
RNDr. Roman Nagy, PhD. F2 202 773  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO, F2 204 808 0905626423
Mgr. Adrián Galád, PhD. AGO, F2 207 808 0905626423
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Mgr. Jiří Šilha, PhD. F2 203 630  
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. F2 204 610  
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO, F2 207 808 0905626423
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO, F2 204 808 0905626423

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Učitelia:
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. F1 209 337  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. F1 206    
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. F1 160 469  
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej Cipciar F1 205    
Mgr. Martin Gális, PhD. F1 207 327  
Mgr. Dávid Gregor, PhD. F1 204    
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. F1 209 337  

Oddelenie environmentálnej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Učitelia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. F2 38 520  
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Richard Cimerman, PhD. F2 33 399  
RNDr. Imrich Morva, CSc. F2 76 153  
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 47 177, 679 65424922
Mgr. Katarína Szárazová, PhD. F2 48 412  
Ostatní pracovníci:
Michal Amena F2 -168 177  

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
RNDr. Marián Melo, PhD. F1 369 495  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. F1 368 215  
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro González F2 260 233  
Ing. Milan Matava F2 260 233  

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správca observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO 808 0905626423
Technickí pracovníci:
Dušan Kalmančok AGO 808 0905626423
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO 808 0905626423
Milan Peško AGO 808 0905626423
Ľudovít Polčic AGO 808 0905626423
Jaroslav Šimon AGO 808 0905626423

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  

Doktorandi katedry:
Mahdi Abedivaraki F2 70 385  
Mgr. Martin Baláž F2 257 108  
Mgr. Anna Buchholcerová F1 367 457  
Mgr. Patrik Čechvala F2 257 108  
M.Sc. Mostafa Elsayed Ali Hassan F2 33 399  
Mgr. Karol Havrila F2 257 108  
Dipl.Ing. Axel Hennecke      
Mgr. Daniel Jakubčin F2 -169    
Mgr. Peter Jevčák F2 256 107  
Mgr. Ivan Kačala F1 338    
Mgr. Martina Kováčová F2 257 108  
Mgr. Katarína Kučerová F2 89 379  
MSc. Aleksandra Lavrikova F2 33 399  
M.Sc. Robin Menthéour F2 70 385  
Mgr. Ladislav Méri SHMÚ    
Mgr. Filip Michlík F1 205    
Mgr. Dominika Mihaliková      
M.Sc. Gervais Blondel Ndiffo Yemeli F2 70 385  
Mgr. Pavol Nechaj MIS    
Mgr. Jozef Pecho SHMÚ    
Mgr. Adriana Pisarčíková F2 257 108  
Mgr. Emil Puha F2 256 107  
Mgr. Aneta Richterová F1 204    
Athleen Selma Rietze F2 257 108  
Mgr. Dominika Sersenová F2 33 399  
Mgr. Jaroslava Slavkova F1 367 457  
Mgr. Zuzana Surová F1 367 457  
Mgr. Tereza Šedivá F1 367 457  
Mgr. Miroslav Šinger F1 231 214  
Mgr. Jaroslav Valovčan F1 205    
Mgr. Jozef Vivoda SHMÚ    
Olga Vorobeva F1 367 457  
Mgr. Matej Zigo F2 256 107  

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD. MIS    
RNDr. Martin Benko, PhD. SHMÚ    
RNDr. Ján Budaj, CSc. AsÚSAV    
Mgr. Peter Gömory, PhD. AsUSAV    
Mgr. Marián Jurašek SHMÚ    
RNDr. Martin Kremler, PhD. SHMÚ    
Ing. Sandra Krollová, PhD. SHMÚ    
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. AsÚSAV