Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpočtové centrum

Výpočtové centrum je samostatné pracovisko. Poskytuje pracovníkom a študentom fakulty centrálne IT služby (e-mail, prístup na internet, web, pripájanie počítačov k fakultnej počítačovej sieti,...), zabezpečuje prevádzku centrálnych serverov, prevádzku fakultnej počítačovej siete, stará sa o počítačové vybavenie dekanátu a niekoľkých ďalších pracovísk. Poskytuje konzultačné služby IT pracovníkom odborných katedier a spolupracuje s nimi. Podieľa sa na rozvoji IT infraštruktúry na fakulte.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci centra:
Mgr. Milan Babušík M 164 782  
Zástupkyňa vedúceho:
RNDr. Zuzana Rudolfová M 210 785  

Prevádzkové oddelenie

Vedúci oddelenia:
Mgr. Milan Babušík M 164 782  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Milan Babušík M 164 782  
Mgr. Silvia Hackerová M 169 842  
Bc. Ondrej Rudolf M 165 721  
RNDr. Zuzana Rudolfová M 210 785  
Tomáš Styk M 168 206  

Oddelenie informačných systémov

Vedúca oddelenia:
RNDr. Jana Slávková M 167 262  
Učitelia:
doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. M 111 757  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ing. Radka Bírová M 264 783  
Ing. Ján Petrík M 165 401 90109925
RNDr. Jana Slávková M 167 262  

Technický správca IIKS

Mgr. Matej Zagiba F1 115 127