Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky je výskumné a pedagogické  pracovisko. V pedagogickej oblasti katedra garantuje bakalárske programy: Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, magisterské programy: Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, doktorandské programy: Aplikovaná matematika, Matematická analýza.

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v oblasti parciálnych diferenciálnych rovníc, dynamických systémov, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Predmetom výskumu sú ďalej nové nelineárne metódy matematickej štatistiky, aplikácie matematicko-štatistických metód v demografii a v medicíne, poistná a finančná matematika. Katedra vykonáva vedecký výskum aj v oblastiach, akými sú makroekonomické modelovanie, mikroekonómia a teória hier, finančné modely a ekonometria. Na katedre sa rieši niekoľko domácich a zahraničných grantových projektov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. M 207 477  
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. Mgr. Lenka Filová, PhD. M 239 181  
Tajomníčka katedry:
doc. Dr. Zuzana Chladná M 271 197  
Tajomník pre IT:
Mgr. Gábor Szűcs, PhD. M 242 780  
Sekretariát:
Viera Mardiaková M 270 182  
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. M 244 772  

Oddelenie aplikovanej matematiky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Guba, PhD. M 269 724  
Učitelia:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. M 265 851  
doc. RNDr. Peter Guba, PhD. M 269 724  
Mgr. Martin Kollár, PhD. M 266 260  
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. M 234 713  
RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc. M 273 725  
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc. M 275 670  

Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc. M 268 723  
Učitelia:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. M 233 633  
doc. Dr. Zuzana Chladná M 271 197  
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc. M 268 723  
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. M 207 477  
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. M 237 635  
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD. M 266 260  
Mgr. Jana Szolgayová, PhD. M 272 198  
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. M 274 660  
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD. M 267 134  

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. M 241 719  
Učitelia:
doc. Mgr. Lenka Filová, PhD. M 239 181  
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. M 222    
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. M 241 719  
Mgr. Jozef Kováč, PhD. M 220    
Mgr. Samuel Rosa, PhD. M 240 716  
Mgr. Lívia Rosová, PhD. M 243 475  
Mgr. Ján Somorčík, PhD. M 245 135  
Mgr. Gábor Szűcs, PhD. M 242 780  

Ostatní pracovníci katedry:
Viera Mardiaková M 270 182  

Doktorandi katedry:
Mgr. Alex Babiš M 203 183  
Neda Bagheri Renani M 206 180  
Mgr. Ján Gašper M 203 183  
Mgr. Jakub Hrdina M 203 183  
Mgr. Erika Lettrichová M 247 136  
Mercy Yahoma Nnaedu M 276 134  
Mgr. Matúš Padyšák M 247 136  
Mgr. Pál Somogyi M 246 717  
Cyril Izuchukwu Udeani M 276 134  
Mgr. Ján Veselý M 246 717  
Mgr. Iryna Zabaikina M 276 134  

Externisti:
Mgr. Matúš Džubák      
Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.      
RNDr. Pavol Meravý, CSc.      
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.      
Mgr. Stanislav Sekereš