Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky je výskumné a pedagogické  pracovisko. V pedagogickej oblasti katedra garantuje bakalárske programy: Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, magisterské programy: Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, doktorandské programy: Aplikovaná matematika, Matematická analýza.

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v oblasti parciálnych diferenciálnych rovníc, dynamických systémov, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Predmetom výskumu sú ďalej nové nelineárne metódy matematickej štatistiky, aplikácie matematicko-štatistických metód v demografii a v medicíne, poistná a finančná matematika. Katedra vykonáva vedecký výskum aj v oblastiach, akými sú makroekonomické modelovanie, mikroekonómia a teória hier, finančné modely a ekonometria. Na katedre sa rieši niekoľko domácich a zahraničných grantových projektov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.M 207477 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.M 239181 
Tajomníčka katedry:
Dr. Zuzana ChladnáM 206180 
Tajomník pre IT:
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.M 242780 
Sekretariát:
Viera MardiakováM 270182 
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.M 244772 

Oddelenie aplikovanej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.M 272198 
Učitelia:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.M 265851 
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.M 272198 
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.M 269724 
Mgr. Martin Kollár, PhD.M 266260 
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.M 234713 
RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc.M 273725 
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.M 275670 

Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.M 268723 
Učitelia:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.M 233633 
Dr. Zuzana ChladnáM 206180 
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.M 268723 
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.M 207477 
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.M 237635 
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.M 266260 
Mgr. Jana Szolgayová, PhD.M 206180 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.M 274660 
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.M 267134 

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.M 241719 
Učitelia:
doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.M 239181 
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.M 222  
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.M 241719 
Mgr. Jozef Kováč, PhD.M 220  
Mgr. Samuel Rosa, PhD.M 240716 
Mgr. Lívia Rosová, PhD.M 243475 
Mgr. Ján Somorčík, PhD.M 245135 
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.M 242780 

Ostatní pracovníci katedry:
Viera MardiakováM 270182 

Doktorandi katedry:
Mgr. Alex BabišM 203183 
Ing. Assa CamaraM 247136 
Mgr. Terézia FulováM 271197 
Mgr. Ján GašperM 203183 
Mgr. Jakub HrdinaM 203183 
Mgr. Radoslav HurtišM 232680 
Mgr. Tatiana JašurkováM 232680 
Mgr. Erika LettrichováM 247136 
Mgr. Petra MackováM 271197 
Mercy Yahoma NnaeduM 276134 
Mgr. Matúš PadyšákM 247136 
Mgr. Pál SomogyiM 246717 
Cyril Izuchukwu UdeaniM 276134 
Mgr. Ján VeselýM 246717 
Mgr. Iryna ZabaikinaM 204  

Externisti:
Mgr. Juraj Hledík, PhD.   
Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.   
RNDr. Pavol Meravý, CSc.   
Mgr. Stanislav Sekereš