Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky je výskumné a pedagogické  pracovisko. V pedagogickej oblasti katedra garantuje bakalárske programy: Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, magisterské programy: Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, doktorandské programy: Aplikovaná matematika, Matematická analýza.

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v oblasti parciálnych diferenciálnych rovníc, dynamických systémov, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Predmetom výskumu sú ďalej nové nelineárne metódy matematickej štatistiky, aplikácie matematicko-štatistických metód v demografii a v medicíne, poistná a finančná matematika. Katedra vykonáva vedecký výskum aj v oblastiach akými sú makroekonomické modelovanie, mikroekonómia a teória hier, finančné modely a ekonometria. Na katedre sa rieši niekoľko domácich a zahraničných grantových projektov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. M 272 198  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. M 207 477  
Tajomník katedry:
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc. M 273 725  
Tajomník pre IT:
Mgr. Gábor Szűcs, PhD. M 245 135  
Sekretariát:
Danica Strapcová (odd. ŠPM) M 239 181  
Viera Zajačiková (odd. AM, EFM) M 270 182  

Emeritný profesor:
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. M 244 772  

Oddelenie aplikovanej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. M 272 198  
Učitelia:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. M 265 851  
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. M 272 198  
doc. RNDr. Peter Guba, PhD. M 269 724  
Mgr. Martin Kollár, PhD. M 266 260  
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. M 234 713  
RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc. M 273 725  
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc. M 275 670  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc. M 273 725  

Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc. M 268 723  
Učitelia:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. M 233 633  
Dr. Zuzana Chladná M 206 180  
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc. M 268 723  
Mgr. Soňa Kilianová, PhD. M 267 134  
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD. M 207 477  
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. M 237 635  
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD. M 266 260  
Mgr. Jana Szolgayová, PhD. M 206 180
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. M 274 660  
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD. M 267 134  

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. M 241 719  
Učitelia:
Mgr. Lenka Filová, PhD. M 240 716  
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. M 246 717  
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. M 241 719  
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. M 246 717  
RNDr. Ondrej Náther, CSc. M 247 136  
doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. M 243 475  
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc. M 242 780  
Mgr. Samuel Rosa, PhD. M 240 716
Mgr. Ján Somorčík, PhD. M 245 135  
Mgr. Gábor Szűcs, PhD. M 245 135  

Ostatní pracovníci katedry:
Danica Strapcová M 239 181  
Viera Zajačiková M 270 182  

Doktorandi katedry:
Mgr. Peter Barančok M 203 183  
Mgr. Eva Benková M 216    
Mgr. Candan Celik M 276 134  
Mgr. Martin Chudjak M 203 183  
Mgr. Michaela Koščová M 220    
Mgr. Jozef Kováč M 221    
Mgr. Lívia Leššová M 221    
Mgr. Richard Priesol      
Mgr. Katarína Sternmüllerová M 220    

Externisti:
Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD. M 266 260