Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky je výskumné a pedagogické  pracovisko. V pedagogickej oblasti katedra garantuje bakalárske programy: Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, magisterské programy: Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, doktorandské programy: Aplikovaná matematika, Matematická analýza.

Vedecký výskum katedry sa orientuje na výskum v oblasti parciálnych diferenciálnych rovníc, dynamických systémov, matematického programovania, teórie optimálneho riadenia a vedecko-technických výpočtov. Predmetom výskumu sú ďalej nové nelineárne metódy matematickej štatistiky, aplikácie matematicko-štatistických metód v demografii a v medicíne, poistná a finančná matematika. Katedra vykonáva vedecký výskum aj v oblastiach akými sú makroekonomické modelovanie, mikroekonómia a teória hier, finančné modely a ekonometria. Na katedre sa rieši niekoľko domácich a zahraničných grantových projektov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.M 274660 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.M 246717 
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku:
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.M 207477 
Tajomník katedry:
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.M 273725 
Tajomník pre IT:
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.M 245135 
Sekretariát:
Danica Strapcová (odd. ŠPM)M 239181 
Viera Zajačiková (odd. AM, EFM)M 270182 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.M 271197 
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.M 244772 

Oddelenie aplikovanej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.M 272198 
Učitelia:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.M 206180 
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.M 272198 
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.M 269724 
Mgr. Martin Kollár, PhD.M 266260 
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.M 234713 
RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc.M 273725 
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.M 275670 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.M 273725 

Oddelenie ekonomických a finančných modelov

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.M 268723 
Učitelia:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.M 233633 
Dr. Zuzana ChladnáM 206180 
doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.M 268723 
Mgr. Soňa Kilianová, PhD.M 267134 
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.M 207477 
RNDr. Igor Odrobina, CSc.M 265851 
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.M 237635 
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.M 266260 
Mgr. Jana Szolgayová, PhD.M 206180 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.M 274660 
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.M 267134 

Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.M 241719 
Učitelia:
Mgr. Lenka Filová, PhD.M 240716 
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.M 246717 
doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.M 241719 
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.M 246717 
RNDr. Ondrej Náther, CSc.M 247136 
doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.M 243475 
doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.M 242780 
Mgr. Ján Somorčík, PhD.M 245135 
Mgr. Gábor Szűcs, PhD.M 245135 

Ostatní pracovníci katedry:
Danica StrapcováM 239181 
Viera ZajačikováM 270182 

Doktorandi katedry:
Mgr. Peter BarančokM 203183 
Mgr. Eva BenkováM 216  
Mgr. Martin ChudjakM 276134 
Mgr. Martin HurbanM 276134 
Mgr. Michaela KoščováM 220  
Mgr. Jozef KováčM 221  
Mgr. Lívia LeššováM 221  
Mgr. Richard Priesol   
Mgr. Samuel RosaM 222  
Mgr. Katarína SternmüllerováM 220  

Externisti:
Mgr. Ing. Pavol Jurča, PhD.M 266260