Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižničné a edičné centrum

Knižničné a edičné centrum zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižnično-informačného fondu v súlade so špecializáciou fakulty. Poskytuje vedecké a odborné informácie. Podieľa sa na pedagogickom a výchovnom procese a vedecko-výskumnej práci fakulty knižničnou, bibliografickou, dokumentačnou, odbornou konzultačnou a publikačnou činnosťou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca centra:
PhDr. Adriana GersováI 31195 
Zástupkyňa vedúcej:
PhDr. Anna LádiováI 1459 
Ostatní pracovníci:
Ing. Zina BartošováI 29821 
Eva BelicováI -1191 
RNDr. Mária Benešová, CSc.M 136755 
Ing. Judita BerezňákováI 29821 
PhDr. Klaudia BokesováI 1459 
Margita GálikováI 30656 
PhDr. Adriana GersováI 31195 
Alžbeta HaškováI 30656 
PhDr. Anna LádiováI 1459 
Daniela SomorovskáI -1191 
Katarína SurovičováI -1191