Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižničné a edičné centrum

Knižničné a edičné centrum zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižnično-informačného fondu v súlade so špecializáciou fakulty. Poskytuje vedecké a odborné informácie. Podieľa sa na pedagogickom a výchovnom procese a vedecko-výskumnej práci fakulty knižničnou, bibliografickou, dokumentačnou, odbornou konzultačnou a publikačnou činnosťou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca centra:
PhDr. Adriana GersováI 31195 
Zástupkyňa vedúcej:
PhDr. Anna LádiováI 1459 
Ostatní pracovníci:
Ing. Zina BartošováI 29821 
Eva BelicováI -1191 
Ing. Judita BerezňákováI 29821 
PhDr. Klaudia BokesováI 1459 
Margita GálikováI 30656 
PhDr. Adriana GersováI 31195 
Alžbeta HaškováI 30656 
PhDr. Anna LádiováI 1459 
Mgr. Michaela MelicherováI 1459
RNDr. Alexandra Mojžišová, PhD.M 136755
Lenka Obická I -1191
Daniela SomorovskáI -1191 
Mgr. Dajana Stančiaková I -1 191