Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižničné a edičné centrum

Knižničné a edičné centrum zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižnično-informačného fondu v súlade so špecializáciou fakulty. Poskytuje vedecké a odborné informácie. Podieľa sa na pedagogickom a výchovnom procese a vedecko-výskumnej práci fakulty knižničnou, bibliografickou, dokumentačnou, odbornou konzultačnou a publikačnou činnosťou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca centra:
PhDr. Adriana Gersová I 31 195  
Zástupkyňa vedúcej:
PhDr. Klaudia Bokesová I 1 459  
Ostatní pracovníci:
Ing. Zina Bartošová I 29 821  
Eva Belicová I -1 191  
Ing. Judita Berezňáková I 29 821  
PhDr. Klaudia Bokesová I 1 459  
Margita Gáliková I 30 656  
PhDr. Adriana Gersová I 31 195  
Alžbeta Hašková I 30 656  
Mgr. Michaela Melicherová, PhD. I 1 459  
RNDr. Alexandra Mojžišová, PhD. M 136 755  
Lenka Obická I -1 191  
Daniela Somorovská I -1 191  
Mgr. Dajana Stančiaková I -1 191