Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov

Hlavným poslaním Centra nanotechnológií a pokročilých materiálov je realizácia základného a aplikovaného výskumu a vývoja v rôznych oblastiach vedy a techniky s dôrazom na využitie nanotechnológií a nových progresívnych materiálov so zdokonalenými fyzikálnymi vlastnosťami. Centrum zároveň vytvára podmienky pre cielený aplikovaný výskum a prenos získaných poznatkov do komerčnej praxe.

Medzi špecifické oblasti na ktoré sa pracovníci centra aktuálne zameriavajú patrí napríklad výskum a vývoj tvrdých a teplotne odolných vrstiev a povlakov, nanoštruktúrovaných polovodičových senzorov plynov s memristívnou pamäťou, supravodivých tenkých vrstiev a supravodivých mikro/nano štruktúr. 

V spolupráci s príslušnými odbornými katedrami participujú pracovníci centra na bakalárskych študijných programoch Fyzika, Technická fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika a Aplikovaná informatika, na magisterských študijných programoch Fyzika tuhých látok a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia a na doktorandskom študijnom programe Fyzika kondenzovaných látok a akustika.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci centra:
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 K7 867  
Zástupca vedúceho centra:
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244  
Tajomník centra:
doc. RNDr. Dr.techn. Tomáš Roch F2 K11 L1 189  
Tajomník pre IT:
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 K2 270, 245  
Sekretariát:
Dana ŠtefunkováF2 209862 

Vedeckovýskumné oddelenie

Vedúci oddelenia:
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 K10 L2 274, 243, 190  
Učitelia:
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244  
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 K4 272  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 K7 867  
doc. RNDr. Dr.techn. Tomáš Roch F2 K11 L1 189  
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250  
Vedeckí pracovníci:
Mykhaylo Bilogolovskyy F2 275 264  
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 252 272, 243  
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 K5 244, 272, 274  
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 K10 L2 274, 243, 190  
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 K3 271, 244  
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 K2 270, 245  
Ihor Shpetnyy, CSc. F2 275 264  
Mgr. Ľubomír Staňo, PhD. F2 K4 272  
Mgr. Olena Zhytlukhina, PhD. F2 275 264  

Oddelenie technickej podpory pavilónu špičkových technológií

Vedúci oddelenia:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 252 272, 243  
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 252 272, 243  
Ostatní pracovníci:
Milan Kubinec F2 K1 239,857,245,165,144  
Jozef Šrámek F2 K1 239, 857, 244  
Peter Štrauch F2 K1 239, 857, 279  

Detašované pracovisko Turany

Správca:
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 K3 271, 244  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Tomáš Fiantok, PhD. DPT    
Mgr. Vitalii Izai, PhD. DPT    
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 K3 271, 244  
RNDr. Martin Truchlý, PhD. DPT    
Mgr. Marek Vidiš, PhD. DPT    

Doktorandi centra:
Mgr. Veronika Hidaši Turiničová F2 K4 272  
Mgr. Michal Patrnčiak F2 L5 243  
Mgr. Magdaléna Poláčková F2 L5 243  
Mgr. Viktor Šroba F2 L4 271, 244  
Mgr. Katarína Viskupová F2 L4 271, 244