Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

V pedagogickej oblasti zabezpečuje katedra výučbu predmetov matematickej analýzy a numerickej matematiky, a to nielen na FMFI UK, ale aj na Prírodovedeckej fakulte UK. Významnou mierou sa podieľa na výučbe a garantuje bakalársky a magisterský študijný program Matematika.

<output>Katedra garantuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien - Physics of the Earth; výučba sa koná v anglickom jazyku. </output>

Vedeckovýskumná práca katedry sa orientuje najmä na teóriu diferenciálnych a integrálnych rovníc, teóriu funkcií, matematické modelovanie, numerické riešenie úloh matematickej fyziky, inžinierskej praxe a lineárnej algebry (analýza metód tvorby algoritmov a ich realizácie na počítačoch), lineárne programovanie a optimalizáciu.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.M 177205 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.M 180201 
Tajomníčka katedry:
RNDr. Kristína Rostás, PhD.M 172858 
Tajomníčka pre IT:
Mgr. Jela Babušíková, PhD.M 229712 
Sekretariát:
Zuzana BallayováM 176202 

Oddelenie matematickej analýzy

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.M 171781 

Učitelia:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.M 171781 
RNDr. František Jaroš, PhD.M 174204 
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.M 170203 
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.M 177205 
doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc.M 175832 
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.M 104103 
Mgr. Július Pačuta, PhD.M 178142 
RNDr. Michal Pospíšil, PhD.M 106758 
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.M 166472 
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.M 180201 

Oddelenie numerickej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.M 110192 
Učitelia:
Mgr. Jela Babušíková, PhD.M 229712 
Mgr. Katarína Boďová, PhD.M 234713 
RNDr. Michal Demetrian, PhD.M 105521 
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.M 110192 
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.M 235728 
Dr. Hana MizerováM 238308 
Mgr. Peter Novotný, PhD.M 226634 
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.M 230620 
RNDr. Kristína Rostás, PhD.M 172858 
RNDr. Peter Švaňa, CSc.M 179756 

Ostatní pracovníci katedry:
Zuzana BallayováM 176202 

Doktorandi katedry:
Mgr. Miriam JaníkováM 101  
Mgr. Patrik MihalaM 228714 

Externisti:
RNDr. Taťjana Bušinská, CSc.M 231559 
doc. RNDr. Ján Mózer, DrSc.M 173351