Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

V pedagogickej oblasti zabezpečuje katedra výučbu predmetov matematickej analýzy a numerickej matematiky, a to nielen na FMFI UK, ale aj na Prírodovedeckej fakulte UK. Významnou mierou sa podieľa na výučbe a garantuje bakalársky a magisterský študijný program Matematika.

<output>Katedra garantuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien - Physics of the Earth; výučba sa koná v anglickom jazyku. </output>

Vedeckovýskumná práca katedry sa orientuje najmä na teóriu diferenciálnych a integrálnych rovníc, teóriu funkcií, matematické modelovanie, numerické riešenie úloh matematickej fyziky, inžinierskej praxe a lineárnej algebry (analýza metód tvorby algoritmov a ich realizácie na počítačoch), lineárne programovanie a optimalizáciu.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. M 177 205  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. M 180 201  
Tajomníčka katedry:
RNDr. Kristína Rostás, PhD. M 172 858  
Tajomníčka pre IT:
Mgr. Jela Babušíková, PhD. M 229 712  
Sekretariát:
Zuzana Ballayová M 176 202  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. M 235 728  
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. M 104 103  
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc. M 230 620  
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Ján Mózer, DrSc. M 173 351  

Oddelenie matematickej analýzy

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. M 171 781  

Učitelia:
Mgr. Ivana Eliášová M 101    
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. M 171 781  
RNDr. František Jaroš, PhD. M 174 204  
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. M 170 203  
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. M 177 205  
Mgr. Július Pačuta, PhD. M 178 142  
RNDr. Michal Pospíšil, PhD. M 106 758  
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. M 180 201  

Oddelenie numerickej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc. M 110 192  
Učitelia:
Mgr. Jela Babušíková, PhD. M 229 712  
Mgr. Katarína Boďová, PhD. M 236 852  
doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD. M 105 521  
prof. RNDr. Ján Filo, CSc. M 110 192  
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA. M 179 756  
RNDr. Patrik Mihala, PhD. M 228 714  
RNDr. Kristína Rostás, PhD. M 172 858  
Dr. Hana Šmitala Mizerová M 238 308  

Ostatní pracovníci katedry:
Zuzana Ballayová M 176 202  

Doktorandi katedry:
Mgr. Laura Caban M 101