Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

V pedagogickej oblasti zabezpečuje katedra výučbu predmetov matematickej analýzy a numerickej matematiky, a to nielen na FMFI UK, ale aj na Prírodovedeckej fakulte UK. Významnou mierou sa podieľa na výučbe a garantuje bakalársky a magisterský študijný program Matematika.

<output>Katedra garantuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien - Physics of the Earth; výučba sa koná v anglickom jazyku. </output>

Vedeckovýskumná práca katedry sa orientuje najmä na teóriu diferenciálnych a integrálnych rovníc, teóriu funkcií, matematické modelovanie, numerické riešenie úloh matematickej fyziky, inžinierskej praxe a lineárnej algebry (analýza metód tvorby algoritmov a ich realizácie na počítačoch), lineárne programovanie a optimalizáciu.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.M 177205 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.M 180201 
Tajomníčka katedry:
RNDr. Kristína Rostás, PhD.M 172858 
Tajomníčka pre IT:
Mgr. Jela Babušíková, PhD.M 229712 
Sekretariát:
Zuzana BallayováM 176202 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.M 235728 
prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.M 104103 
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.M 230620 
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Ján Mózer, DrSc.M 173351 

Oddelenie matematickej analýzy

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.M 171781 

Učitelia:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.M 171781 
RNDr. František Jaroš, PhD.M 174204 
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.M 170203 
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.M 177205 
Mgr. Július Pačuta, PhD.M 178142 
RNDr. Michal Pospíšil, PhD.M 106758 
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.M 180201 

Oddelenie numerickej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.M 110192 
Učitelia:
Mgr. Jela Babušíková, PhD.M 229712 
Mgr. Katarína Boďová, PhD.M 236852 
doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.M 105521 
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.M 110192 
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA.M 179756 
RNDr. Patrik Mihala, PhD.M 228714 
RNDr. Kristína Rostás, PhD.M 172858 
Dr. Hana Šmitala MizerováM 238308 

Ostatní pracovníci katedry:
Zuzana BallayováM 176202 

Doktorandi katedry:
Mgr. Ivana EliášováM 101