Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pracovníci katedry participujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Garantujú bakalárske (Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika, Biomedicínska fyzika), magisterské a doktorandské študijné programy (Jadrová a subjadrová fyzika, Biomedicínska fyzika, Biofyzika a chemická fyzika, a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia). 

V oblasti subjadrovej fyziky sa katedra orientuje na výsku protón-protónových zrážok, protón-jadrových a jadro-jadrových zrážok pri vysokých energiách na urýchľovači LHC v CERNe. Tu sa zameriava hlavne na: 

  • štúdium hlboko-nepružných procesov spojených s fyzikou ťažkých kvarkov (experiment ATLAS),
  • tzv. mäkkú hadrónovú fyziku zameranú predovšetkým na procesy s vysokou početnosťou a Bose-Einsteinove korelácie, ktorá je zameraná na otázky uväznenia kvarkov (ATLAS)
  • štúdium jadro-jadrových (ako aj protón-jadrových) zrážok, ktoré je zamerané na skúmanie nových stavov jadrovej hmoty tzv. kvark-gluónová plazma (experiment ALICE). 

V oblasti jadrovej fyziky sa výskum orientuje na štúdium syntézy ťažkých a supeťažkých jadier, štruktúry a rozpadov exotických jadier, mechanizmu jadrových reakcií (experimenty SHIP v GSI Darmstadt), ako aj štúdium atómových jadier s využitím rádioaktívnych zväzkov (experiment ISOLDE v CERNe), výskum zriedkavých typov jadrových procesov (experiment NEMO), štúdium fyziky neutrína.

Problematika radiačnej a enviromentálnej fyziky je pokrytá najmä štúdiom produkcie kozmogénnych rádionuklidov a interakcie kozmického žiarenia s vesmírnymi objektmi (Los Alamos National Laboratory, MPI Mainz), štúdiom variácií prírodných a antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí (IAEA Viedeň, SÚJV Dubna), vývojom mikrodozimetrických modelov radiačného poškodenia (NRPI Praha), radónovou problematikou (PAS Kraków, University of Pannonia) a vývojom urýchľovačových technológií pre riešenie rôznych environmentálnych problémov (IAEA Viedeň, VERA, Viedeň, ETH Zurich, a ďalšie). 

V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky katedra rieši vedeckovýskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov. Venuje sa molekulovej dynamike a počítačovým simuláciám biosystémov (RUB Bochum, SRN). Vyvíja a aplikuje kvantovomechanické metódy na biologické a chemické systémy (Waterloo University, Kanada; RA Laboratory Oxford, UK). Študuje fyzikálne javy na biologických a nebiologických rozhraniach. Vyvíja biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr (ORNL, USA; University of Toronto, Kanada; University of California San Diego, USA, University College Dublin, Írsko; Moskovská univerzita, Kazanská univerzita, Ruská federácia; Univerzita Atény, Grécko).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
Zástupcovia vedúceho katedry:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 264 526  
Tajomník katedry:
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228 381  
Tajomník katedry a tajomník pre IT:
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
Sekretariát:
Eleonóra Laginová F1 376 525  

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. F1 270 453  
Učitelia:
Mgr. Pavol Mošať F1 257 543  
doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. F1 274 454  
Mgr. Dušan Štefánik, PhD. F1 268 543  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Boris Andel, PhD. F1 268 543  
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. F1 270 453  
Mgr. Rastislav Dvornický, PhD. F1 268 543  
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. F1 269 452  

Oddelenie subjadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861  
Učitelia:
Mgr. Tomáš Dado, PhD. F1 271 467  
Mgr. Michal Dubovský, PhD. F1 271 353  
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861  
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. F1 375 407  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Astaloš, PhD. F1 363 421  
Mgr. Pavol Bartoš, PhD. F1 363 421  
Mgr. Natália DžalaiováF1 305301 
Sofiia Hyrych F1 265 425  
Mgr. Michal Mereš, PhD. F1 307 301  
RNDr. Miroslav Pikna, PhD. F1 301 738, 269  
RNDr. Imrich Szarka, CSc. F1 274 454  
RNDr. Tibor Ženiš, PhD. F1 373 455  

Oddelenie radiačnej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
Učitelia:
RNDr. Radoslav Böhm, PhD. F1 249 771  
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 264 526  
Mgr. Ivan Kontuľ, PhD. F1 272 652  
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Breier, PhD. F1 373 455  
RNDr. Martin Bulko, PhD. F1 267 451  
RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. F1 275 542  
Ing. Jakub Kaizer, PhD. F1 275 542  
RNDr. Monika Müllerová, PhD. F1 267 451  
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. F1 273 544  
RNDr. Marta Richtáriková F1 272 652  
Mgr. Jakub Zeman, PhD. F2 140 302  

Oddelenie biofyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Učitelia:
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc. F1 226 685  
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. F1 350 115  
RNDr. Peter Rybár, PhD. F1 342 286, 241  
Mgr. Veronika Šubjaková, PhD. F1 350    
Mgr. Marek Tatarko, PhD. F1 342 286  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Sopio Melikishvili, PhD. F1 350    

Oddelenie chemickej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  
Učitelia:
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. F1 351 (674)  
prof. Ing. Pavel Mach, CSc. F1 345 682  
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228 381  
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  
Vedeckí pracovníci:
MSc. Saurabh Kumar Pandey, PhD. F1 228 381  
Mgr. Ivan Sukuba, PhD. F1 349 681  

Oddelenie biomedicínskej fyziky

Vedúca oddelenia:
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
Učitelia:
RNDr. Dušan Chorvát, PhD. F1 MLC 223 65421575
Mgr. Katarína Čechová, PhD. F1 323    
RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 -109 624  
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. F1 230 626  
RNDr. Milan Zvarík, PhD. F2 -109 624  

Ostatní pracovníci katedry:
Eduard Hanuska F1 303 763  
Jozef Haško F1 306 763  
Eleonóra Laginová F1 376 525  
Miroslav Šulc F1 303 763  

Doktorandi katedry:
Mgr. Dominik BabálF1 363421 
Mgr. Zuzana BardačováF1 362485 
Mgr. Alžbeta BrandýsováF1 266  
Mgr. Adam BronišF1 257  
Mgr. Peter ČarnýF1 266  
Mgr. Daniela DžubinskáF1 307492 
Mgr. Barbora EckerováF1 271461 
Mgr. Eliška EckerováF1 362485 
Mgr. Terézia EckertováF1 266  
Mgr. Markus HelejF1 257  
Mgr. Lucia IlavskáF1 307492 
Mgr. Juraj Jacko   
Mgr. Lucia KeszeghováF1 271353 
Mgr. Jakub KvasniakF1 272652 
Mgr. Oliver MajerskýF1 271461 
Ovidiu-Vasile NitescuF1 362485 
Mgr. Veronika OravczováF1 350b115 
Mgr. Veronika PalušováF1 272652 
Mgr. Ivan PiovarčiF1 342286 
Mgr. Adam SitarčíkF1 257  
Mgr. Sandro SpagnoloF1 350b115 
Mgr. Daniel SuchýF1 271461 
Mgr. Šimon ŠutýF1 307492 
Mgr. Martina Velísková   

Externisti:
Mgr. Marek Chmelík, M.D.      
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. F2 138 406  
prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. F1 348 681 65428100
Mgr. Andrej Kováčik, PhD. F1 307    
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.      
RNDr. Veronika Ostatná, PhD. F1 347 288  
Ing. Pavol Szomolányi, PhD.