Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pracovníci katedry participujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Garantujú bakalárske (Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika, Biomedicínska fyzika), magisterské a doktorandské študijné programy (Jadrová a subjadrová fyzika, Biomedicínska fyzika, Biofyzika a chemická fyzika, a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia). 

V oblasti subjadrovej fyziky sa katedra orientuje na výsku protón-protónových zrážok, protón-jadrových a jadro-jadrových zrážok pri vysokých energiách na urýchľovači LHC v CERNe. Tu sa zameriava hlavne na: 

  • štúdium hlboko-nepružných procesov spojených s fyzikou ťažkých kvarkov (experiment ATLAS),
  • tzv. mäkkú hadrónovú fyziku zameranú predovšetkým na procesy s vysokou početnosťou a Bose-Einsteinove korelácie, ktorá je zameraná na otázky uväznenia kvarkov (ATLAS)
  • štúdium jadro-jadrových (ako aj protón-jadrových) zrážok, ktoré je zamerané na skúmanie nových stavov jadrovej hmoty tzv. kvark-gluónová plazma (experiment ALICE). 

V oblasti jadrovej fyziky sa výskum orientuje na štúdium syntézy ťažkých a supeťažkých jadier, štruktúry a rozpadov exotických jadier, mechanizmu jadrových reakcií (experimenty SHIP v GSI Darmstadt), ako aj štúdium atómových jadier s využitím rádioaktívnych zväzkov (experiment ISOLDE v CERNe), výskum zriedkavých typov jadrových procesov (experiment NEMO), štúdium fyziky neutrína.

Problematika radiačnej a enviromentálnej fyziky je pokrytá najmä štúdiom produkcie kozmogénnych rádionuklidov a interakcie kozmického žiarenia s vesmírnymi objektmi (Los Alamos National Laboratory, MPI Mainz), štúdiom variácií prírodných a antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí (IAEA Viedeň, SÚJV Dubna), vývojom mikrodozimetrických modelov radiačného poškodenia (NRPI Praha), radónovou problematikou (PAS Kraków, University of Pannonia) a vývojom urýchľovačových technológií pre riešenie rôznych environmentálnych problémov (IAEA Viedeň, VERA, Viedeň, ETH Zurich, a ďalšie). 

V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky katedra rieši vedeckovýskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov. Venuje sa molekulovej dynamike a počítačovým simuláciám biosystémov (RUB Bochum, SRN). Vyvíja a aplikuje kvantovomechanické metódy na biologické a chemické systémy (Waterloo University, Kanada; RA Laboratory Oxford, UK). Študuje fyzikálne javy na biologických a nebiologických rozhraniach. Vyvíja biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr (ORNL, USA; University of Toronto, Kanada; University of California San Diego, USA, University College Dublin, Írsko; Moskovská univerzita, Kazanská univerzita, Ruská federácia; Univerzita Atény, Grécko).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.F1 374456 
Zástupcovia vedúceho katedry:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.F1 346683 
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.F1 264526 
Tajomník katedry:
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.F1 228381 
Tajomník katedry a tajomník pre IT:
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.F1 302458, 449 
Sekretariát:
Michaela HerichováF1 376525 

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.F1 270453 
Učitelia:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.F1 270453 
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Boris Andel, PhD.F1 268543 
Mgr. Rastislav Dvornický, PhD.F1 268543 
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.F1 269452 
Postdoktorandi:
Amina Khatun, PhD.F1 265266 

Oddelenie subjadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.F2 139861 
Učitelia:
Mgr. Michal Dubovský, PhD.F1 271353 
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.F2 139861 
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.F1 375407 
doc. RNDr. Tibor Ženiš, PhD.F1 373455 
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Astaloš, PhD.F1 363421 
doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.F1 363421 
Mgr. Barbora Eckerová, PhD.F1 271461 
doc. Mgr. Michal Mereš, PhD.F1 307301 
RNDr. Miroslav Pikna, PhD.F1 301738, 269 
RNDr. Imrich Szarka, CSc.F1 274454 

Oddelenie radiačnej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.F1 374456 
Učitelia:
doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD.F1 249771 
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.F1 264526 
Ing. Jakub Kaizer, PhD.F1 275542 
Mgr. Ivan Kontuľ, PhD.F1 272652 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.F1 374456 
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.F1 302458, 449 
Vedeckí pracovníci:
doc. Mgr. Róbert Breier, PhD.F1 373455 
RNDr. Martin Bulko, PhD.F1 267451 
RNDr. Terézia Eckertová, PhD.F1 266  
doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.F1 275542 
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.F1 362485 
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.F1 273544 
RNDr. Marta RichtárikováF1 272652 
Mgr. Jakub Zeman, PhD.F2 140302 

Oddelenie biofyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.F1 346683 
Učitelia:
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.F1 226685 
Mgr. Zuzana Garaiová, PhD.F1 350115 
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.F1 346683 
Mgr. Marek Tatarko, PhD.F1 342286 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Rybár, PhD.F1 342286, 241 
Mgr. Veronika Šubjaková, PhD.F1 350115 

Oddelenie chemickej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.F1 227585 
Učitelia:
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.F1 351(674) 
prof. Ing. Pavel Mach, CSc.F1 345682 
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.F1 228381 
Mgr. Ivan Sukuba, PhD.F1 349681 
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.F1 227585 

Oddelenie biomedicínskej fyziky

Vedúca oddelenia:
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.F1 353124 
Učitelia:
Mgr. Katarína Čechová, PhD.F1 323  
RNDr. Marcela Morvová, PhD.F2 -109624 
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.F1 353124 
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.F1 230626 
RNDr. Milan Zvarík, PhD.F2 -109624 

Ostatní pracovníci katedry:
Jozef HaškoF1 306763 
Michaela HerichováF1 376525 
Miroslav ŠulcF1 303763 

Doktorandi katedry:
Mgr. Zuzana BardačováF1 362485 
Mgr. Viktória BenkováF1 256  
Mgr. Alžbeta BrandýsováF1 266  
Mgr. Adriana DohnalováF1 362  
Mgr. Natália DžalaiováF1 305301 
Mgr. Daniela DžubinskáF1 307492 
Mgr. Eliška EckerováF1 362485 
Mgr. Marián IvanovF1 305  
Mgr. Juraj JackoF1 324  
Mgr. Lucia KeszeghováF1 271353 
Mgr. Jakub KvasniakF1 272652 
Mgr. Jozef MištF1 237  
RNDr. Jozef MotyčkaF1 228381 
Mgr. Patrick MydlaF1 323  
Ovidiu-Vasile NitescuF1 362485 
Mgr. Adam SitarčíkF1 257  
Kiran Sudhakar Sontakke   
Mgr. Daniel SuchýF1 271461 
Mgr. Karol Sučák   
Mgr. Šimon ŠutýF1 324  
Mgr. Martina VelískováF1 307492 

Externisti:
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.