Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pracovníci katedry participujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Garantujú bakalárske (Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika, Biomedicínska fyzika), magisterské a doktorandské študijné programy (Jadrová a subjadrová fyzika, Biomedicínska fyzika, Biofyzika a chemická fyzika, a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia). 

V oblasti subjadrovej fyziky sa katedra orientuje na výsku protón-protónových zrážok, protón-jadrových a jadro-jadrových zrážok pri vysokých energiách na urýchľovači LHC v CERNe. Tu sa zameriava hlavne na: 

  • štúdium hlboko-nepružných procesov spojených s fyzikou ťažkých kvarkov (experiment ATLAS),
  • tzv. mäkkú hadrónovú fyziku zameranú predovšetkým na procesy s vysokou početnosťou a Bose-Einsteinove korelácie, ktorá je zameraná na otázky uväznenia kvarkov (ATLAS)
  • štúdium jadro-jadrových (ako aj protón-jadrových) zrážok, ktoré je zamerané na skúmanie nových stavov jadrovej hmoty tzv. kvark-gluónová plazma (experiment ALICE). 

V oblasti jadrovej fyziky sa výskum orientuje na štúdium syntézy ťažkých a supeťažkých jadier, štruktúry a rozpadov exotických jadier, mechanizmu jadrových reakcií (experimenty SHIP v GSI Darmstadt), ako aj štúdium atómových jadier s využitím rádioaktívnych zväzkov (experiment ISOLDE v CERNe), výskum zriedkavých typov jadrových procesov (experiment NEMO), štúdium fyziky neutrína.

Problematika radiačnej a enviromentálnej fyziky je pokrytá najmä štúdiom produkcie kozmogénnych rádionuklidov a interakcie kozmického žiarenia s vesmírnymi objektmi (Los Alamos National Laboratory, MPI Mainz), štúdiom variácií prírodných a antropogénnych rádionuklidov v životnom prostredí (IAEA Viedeň, SÚJV Dubna), vývojom mikrodozimetrických modelov radiačného poškodenia (NRPI Praha), radónovou problematikou (PAS Kraków, University of Pannonia) a vývojom urýchľovačových technológií pre riešenie rôznych environmentálnych problémov (IAEA Viedeň, VERA, Viedeň, ETH Zurich, a ďalšie). 

V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky katedra rieši vedeckovýskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov. Venuje sa molekulovej dynamike a počítačovým simuláciám biosystémov (RUB Bochum, SRN). Vyvíja a aplikuje kvantovomechanické metódy na biologické a chemické systémy (Waterloo University, Kanada; RA Laboratory Oxford, UK). Študuje fyzikálne javy na biologických a nebiologických rozhraniach. Vyvíja biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr (ORNL, USA; University of Toronto, Kanada; University of California San Diego, USA, University College Dublin, Írsko; Moskovská univerzita, Kazanská univerzita, Ruská federácia; Univerzita Atény, Grécko).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
Zástupcovia vedúceho katedry:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Tajomník katedry:
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228 381  
Tajomník katedry a tajomník pre IT:
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
Sekretariát:
Michaela Herichová F1 376 525  

Oddelenie jadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. F1 270 453  
Učitelia:
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. F1 270 453  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Boris Andel, PhD. F1 268 543  
Mgr. Rastislav Dvornický, PhD. F1 268 543  
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. F1 269 452  
Postdoktorandi:
Amina Khatun, PhD. F1 265 266  

Oddelenie subjadrovej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861  
Učitelia:
Mgr. Michal Dubovský, PhD. F1 271 353  
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. F2 139 861  
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. F1 375 407  
doc. RNDr. Tibor Ženiš, PhD. F1 373 455  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Róbert Astaloš, PhD. F1 363 421  
doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD. F1 363 421  
Mgr. Barbora Eckerová, PhD. F1 271 461  
doc. Mgr. Michal Mereš, PhD. F1 307 301  
RNDr. Miroslav Pikna, PhD. F1 301 738, 269  
RNDr. Imrich Szarka, CSc. F1 274 454  

Oddelenie radiačnej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
Učitelia:
doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD. F1 249 771  
Ing. Jakub Kaizer, PhD. F1 275 542  
Mgr. Ivan Kontuľ, PhD. F1 272 652  
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. F1 374 456  
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. F1 302 458, 449  
Vedeckí pracovníci:
doc. Mgr. Róbert Breier, PhD. F1 373 455  
RNDr. Martin Bulko, PhD. F1 267 451  
RNDr. Terézia Eckertová, PhD. F1 266    
doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. F1 275 542  
doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD. F1 362 485  
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. F1 273 544  
RNDr. Marta Richtáriková F1 272 652  
Mgr. Jakub Zeman, PhD. F2 140 302  

Oddelenie biofyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Učitelia:
prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc. F1 226 685  
Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. F1 350 115  
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. F1 346 683  
Mgr. Marek Tatarko, PhD. F1 342 286  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Rybár, PhD. F1 342 286, 241  
Mgr. Veronika Šubjaková, PhD. F1 350 115  

Oddelenie chemickej fyziky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  
Učitelia:
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. F1 351 (674)  
prof. Ing. Pavel Mach, CSc. F1 345 682  
Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. F1 228 381  
Mgr. Ivan Sukuba, PhD. F1 349 681  
prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. F1 227 585  

Oddelenie biomedicínskej fyziky

Vedúca oddelenia:
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
Učitelia:
Mgr. Katarína Čechová, PhD. F1 323    
RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 -109 624  
prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc. F1 353 124  
Mgr. Šimon Šutý, PhD. F1 324    
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. F1 230 626  
RNDr. Milan Zvarík, PhD. F2 -109 624  

Ostatní pracovníci katedry:
Jozef Haško F1 306 763  
Michaela Herichová F1 376 525  
Miroslav Šulc F1 303 763  

Doktorandi katedry:
Mgr. Zuzana Bardačová F1 362 485  
Mgr. Viktória Benková F1 256    
Mgr. Boris Bobáľ F1 272 652  
Mgr. Alžbeta Brandýsová F1 266 425  
Mgr. Michal Damek F1 349 681  
Mgr. Adriana Dohnalová F1 362 485  
Mgr. Natália Džalaiová F1 305 301  
Mgr. Andrej Ďurica F1 262    
Mgr. Eliška Eckerová F1 362 485  
Mgr. Marián Ivanov F1 305 301  
Mgr. Juraj Jacko F1 324    
Mgr. Lucia Keszeghová F1 271 353  
Mgr. Matúš Kosťov F1 262    
Mgr. Jozef Mišt F1 237    
RNDr. Jozef Motyčka F1 228 381  
Mgr. Patrick Mydla F1 323    
Ovidiu-Vasile Nitescu F1 362 485  
Mgr. Adam Sitarčík F1 257    
Kiran Sudhakar Sontakke F1 347 114  
Mgr. Daniel Suchý F1 271 461  
Mgr. Karol Sučák F1 272 652  
Mgr. Martina Velísková F1 307 492  

Externisti:
Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.