Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych, resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika, Počítačová grafika a geometria. Prispievame k výučbe odborných matematických predmetov v rámci študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (najmä kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou).

Katedra je školiacim pracoviskom dvoch doktorandských študijných programov Matematika, Geometria a topológia.

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality a deskriptívnej geometrie.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel, PhD.M 131759 
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
Sekretariát:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.M 150450 
Učitelia:
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.M 140304 
prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.M 137642 
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.M 150450 
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.M 132387 
Mgr. Martin Niepel, PhD.M 131759 
RNDr. Martin Sleziak, PhD.M 129193 
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.M 151498 
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD.M 117208 
RNDr. Martina Bátorová, PhD.M 118562 
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
Mgr. Adriana Bosáková, PhD.M 123  
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD.M 142324 
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.M 151498 
Mgr. Marcel Makovník, PhD.M 123  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD.M 118562 
Mgr. Tomáš Rusin, PhD.M 117208 

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 

Doktorandi katedry:
Abdallah Abdel Hameed   
Ing. Martin ČavargaM 122  
Manaswita Das, M.Sc.M 144753 
Mgr. Serhii DyldaM 156209 
Leonard Chidiebere Eze, MSc.M 135141 
Mgr. Klaudia HamajováM 122  
Mgr. Dominik HollýM 156209 
Mgr. Nina HronkovičováM 134  
Stephen Ifeanyi Ikechukwu, M.Sc.M 135141 
Mgr. Samuel KalužnýM 130488 
Mgr. Alžbeta MackovováM 155411 
Ajay Raj, MSc.M 130488 
Mgr. Dávid WilschM 134