Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika resp. Počítačová grafika a geometria; ako aj v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov (kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou). 

Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. 

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel,PhD. M 131 759  
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Sekretariát:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  
Marcela Poláková M 141 255
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. M 137 753  

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
Učitelia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. M 140 304  
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. M 144 642  
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. M 139 812  
prof. RNDr. Dr. Ladislav Kvasz M 134 754  
Mgr. Tibor Macko, PhD.M 150450 
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. M 132 387  
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
RNDr. Martin Sleziak, PhD. M 129 193  
RNDr. Jana Tomanová, CSc. M 133 344  
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD. M 117 208  
RNDr. Martina Bátorová, PhD. M 118 562  
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD. M 142 324  
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
RNDr. Soňa Kudličková, PhD. M 154 390  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD. M 118 562  
RNDr. Marianna Polednová, PhD. M 154 390  
Mgr. Tomáš Rusin, PhD. M 117 208  
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana BosákováM 123  
Mgr. Milan LekárM 130  
Mgr. Alžbeta MackovováM 155411 
Mgr. Marcel MakovníkM 123  
Mgr. Barbora MatuškováM 148178 
Mgr. Katarína NánásiováM 138  
Sachin Pathak   
Mgr. Tatiana SirotováM 130  
Mgr. Matej UherM 130