Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika resp. Počítačová grafika a geometria; ako aj v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov (kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou). 

Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. 

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Sekretariát:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. M 137 753  

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
Učitelia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
doc. Slobodan Filipovski, PhD. (postdoktorand)M 138  
Heghine Ghumashyan, PhD. (postdoktorand)M 130  
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. M 140 304  
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. M 144 642  
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. M 139 812  
Mgr. Tibor Macko, PhD. M 150 450  
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. M 132 387  
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
RNDr. Martin Sleziak, PhD. M 129 193  
RNDr. Jana Tomanová, CSc. M 133 344  
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD. M 117 208  
RNDr. Martina Bátorová, PhD. M 118 562  
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD. M 142 324  
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
RNDr. Soňa Kudličková, PhD. M 154 390  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD. M 118 562  
Mgr. Tomáš Rusin, PhD. M 117 208  
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana BosákováM 123  
Mgr. Milan LekárM 130  
Mgr. Alžbeta MackovováM 155411 
Mgr. Marcel MakovníkM 123  
Mgr. Barbora MatuškováM 148178 
MSc. Ajay Raj   
Mgr. Tatiana SirotováM 130  
Mgr. Matej UherM 130