Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika resp. Počítačová grafika a geometria; ako aj v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov (kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou). 

Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. 

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Sekretariát:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. M 137 753  

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
Mgr. Tibor Macko, PhD. M 150 450  
Učitelia:
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. M 140 304  
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. M 144 642  
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. M 139 812  
Mgr. Tibor Macko, PhD. M 150 450  
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. M 132 387  
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
RNDr. Martin Sleziak, PhD. M 129 193  
RNDr. Jana Tomanová, CSc. M 133 344  
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD. M 117 208  
RNDr. Martina Bátorová, PhD. M 118 562  
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD. M 142 324  
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
RNDr. Soňa Kudličková, PhD. M 154 390  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD. M 118 562  
Mgr. Tomáš Rusin, PhD. M 117 208  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana BosákováM 123  
Mgr. Serhii DyldaM 156209 
Leonard Chidiebere Eze   
Mgr. Dominik HollýM 156209 
Mgr. Milan LekárM 130488 
Mgr. Alžbeta MackovováM 155411 
Mgr. Marcel MakovníkM 123  
Ajay Raj, MSc.M 130488 
Mgr. Tatiana SirotováM 130488 
Mgr. Matej UherM 130488 

Externisti:
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.M 157266