Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych, resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika, Počítačová grafika a geometria. Prispievame k výučbe odborných matematických predmetov v rámci študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (najmä kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou).

Katedra je školiacim pracoviskom dvoch doktorandských študijných programov Matematika, Geometria a topológia.

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality a deskriptívnej geometrie.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Sekretariát:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD. M 150 450  
Učitelia:
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. M 140 304  
prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. M 137 642  
doc. Mgr. Tibor Macko, PhD. M 150 450  
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. M 132 387  
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
RNDr. Martin Sleziak, PhD. M 129 193  
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD. M 117 208  
RNDr. Martina Bátorová, PhD. M 118 562  
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Mgr. Adriana Bosáková, PhD. M 123    
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD. M 142 324  
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
Mgr. Marcel Makovník, PhD. M 155 411  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD. M 118 562  
Mgr. Tomáš Rusin, PhD. M 117 208  
Postdoktorandi:
Shasha Zheng, PhD. M 133 344  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Doktorandi katedry:
Ing. Martin Čavarga M 122    
Besmillah Danish M 154    
Manaswita Das, M.Sc. M 144 753  
Mgr. Serhii Dylda M 156 209  
Leonard Chidiebere Eze, MSc. M 135 141  
Mgr. Klaudia Hamajová M 122    
Mgr. Nina Hronkovičová M 134    
Stephen Ifeanyi Ikechukwu, M.Sc. M 135 141  
Mgr. Samuel Kalužný M 130 488  
Mgr. Alžbeta Mackovová M 157    
Ajay Raj, MSc. M 130 488  
Mgr. Dávid Wilsch M 134