Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry a geometrie

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v niektorých odborných bakalárskych resp. magisterských študijných programoch, napr. Matematika, Manažérska matematika, Fyzika, Informatika resp. Počítačová grafika a geometria; ako aj v rámci študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov (kombinácie s matematikou alebo deskriptívnou geometriou). 

Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. 

Niektorí pracovníci sa podieľajú na vzdelávaní a príprave talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu, na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, počítačovej grafiky, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 
Tajomník katedry:
Mgr. Martin Niepel, PhD.M 131759 
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
Sekretariát:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.M 137753 

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
Mgr. Tibor Macko, PhD.M 150450 
Učitelia:
doc. Slobodan Filipovski, PhD. (postdoktorand)M 138  
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.M 140304 
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.M 144642 
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.M 139812 
Mgr. Tibor Macko, PhD.M 150450 
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.M 132387 
Mgr. Martin Niepel, PhD.M 131759 
RNDr. Martin Sleziak, PhD.M 129193 
RNDr. Jana Tomanová, CSc.M 133344 
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.M 151498 
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD.M 117208 
RNDr. Martina Bátorová, PhD.M 118562 
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD.M 142324 
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.M 151498 
RNDr. Soňa Kudličková, PhD.M 154390 
RNDr. Barbora Pokorná, PhD.M 118562 
Mgr. Tomáš Rusin, PhD.M 117208 

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana BosákováM 123  
Mgr. Milan LekárM 130  
Mgr. Alžbeta MackovováM 155411 
Mgr. Marcel MakovníkM 123  
MSc. Ajay Raj   
Mgr. Tatiana SirotováM 130  
Mgr. Matej UherM 130