Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra teoretickej fyziky

Katedra sa výrazne podieľa na zabezpečovaní bakalárskeho študijného programu Fyzika, gestoruje magisterský študijný odbor Teoretická fyzika a tiež doktorandský študijný program Všeobecná fyzika a matematická fyzika. K zoznamu pedagogických aktivít patrí aj výučba fyzikálnych kurzov pre študijný program Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre aprobácie s fyzikou na bakalárskej a magisterskej úrovni a cvičenia z matematiky pre rôzne študijné programy. Samotné štúdium teoretickej fyziky je zamerané na štyri oblasti: matematická fyzika, elementárne častice, gravitácia + kozmológia a mnohočasticová fyzika.

Na Katedre teoretickej fyziky sa riešia vedecké projekty z oblasti matematickej fyziky, fyziky elementárnych častíc, teórie gravitácie a kozmológie a mnohočasticových systémov. Pracovníci katedry aktívne spolupracujú so zahraničnými univerzitami vo Viedni, Grazi, Helsinkách, Birminghame a Ženeve, a vedeckými pracoviskami CERN, DIAS Dublin, SISSA Terst, DESY Hamburg a SÚJV Dubna. Členovia katedry sa priamo podieľajú na výskume v Kolaboráciách ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC a na NA62 experimente v laboratóriu CERN.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.F2 109762, 663 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.F2 107664 
Tajomník katedry:
Mgr. Juraj Tekel, PhD.F2 136653 
Tajomník pre IT:
RNDr. Eduard Masár, CSc.F2 134394 
Sekretariát:
Ľubica MenďanováF1 166661 
Emeritný profesor:
prof. Ing. Milan Noga, DrSc.F2 141116 
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.F2 137397 
Učitelia:
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.F2 105658 
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.F2 109762, 663 
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.F2 104657 
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.F2 107664 
Mgr. Samuel Kováčik, PhD.F2 145460 
Mgr. Zuzana Kučerová, PhD.F2 132176 
Mgr. Peter Maták, PhD.F2 145460 
Mgr. Peter Mészáros, PhD.F2 103b689 
doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.F2 133641 
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.F2 106579 
Mgr. Juraj Tekel, PhD.F2 136653 
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Martin Krššák, Dr.rer.natF2 135653 
RNDr. Eduard Masár, CSc.F2 134394 
Ostatní pracovníci:
Ľubica MenďanováF1 166661 
Doktorandi:
Mgr. Vladimír KráľovičF2 132176 
Mgr. Dominik NovotnýF2 132176 
Mgr. Zuzana ŠinskáF2 132176 
Mgr. Viktor ZaujecF2 132176