Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra teoretickej fyziky

Katedra sa výrazne podieľa na zabezpečovaní bakalárskeho študijného programu Fyzika, gestoruje magisterský študijný odbor Teoretická fyzika a tiež doktorandský študijný program Všeobecná fyzika a matematická fyzika. K zoznamu pedagogických aktivít patrí aj výučba fyzikálnych kurzov pre študijný program Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre aprobácie s fyzikou na bakalárskej a magisterskej úrovni a cvičenia z matematiky pre rôzne študijné programy. Samotné štúdium teoretickej fyziky je zamerané na štyri oblasti: matematická fyzika, elementárne častice, gravitácia + kozmológia a mnohočasticová fyzika.

Na Katedre teoretickej fyziky sa riešia vedecké projekty z oblasti matematickej fyziky, fyziky elementárnych častíc, teórie gravitácie a kozmológie a mnohočasticových systémov. Pracovníci katedry aktívne spolupracujú so zahraničnými univerzitami vo Viedni, Grazi, Helsinkách, Birminghame a Ženeve, a vedeckými pracoviskami CERN, DIAS Dublin, SISSA Terst, DESY Hamburg a SÚJV Dubna. Členovia katedry sa priamo podieľajú na výskume v Kolaboráciách ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC a na NA62 experimente v laboratóriu CERN.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. F2 109 762, 663  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. F2 107 664  
Tajomník katedry:
Mgr. Juraj Tekel, PhD. F2 136 653  
Tajomník pre IT:
RNDr. Eduard Masár, CSc. F2 134 394  
Sekretariát:
Ľubica Menďanová F1 166 661  
Emeritný profesor:
prof. Ing. Milan Noga, DrSc. F2 141 116  
Učitelia:
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. F2 105 658  
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. F2 109 762, 663  
doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD. F2 137 397  
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. F2 104 657  
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. F2 107 664  
Mgr. Samuel Kováčik, PhD.F2 145460 
Mgr. Zuzana Kučerová F2 132 176  
Mgr. Peter Maták, PhD. F2 145 460  
Mgr. Peter Mészáros, PhD. F2 103b 689  
doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD. F2 133 641  
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. F2 106 579  
Mgr. Michal Širaň, PhD. F2 135 653  
Mgr. Juraj Tekel, PhD. F2 136 653  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Eduard Masár, CSc. F2 134 394  
Roberta Volpe, PhD. F2 103a 659  
Ostatní pracovníci:
Ľubica Menďanová F1 166 661  
Doktorandi:
Mgr. Samuel BeznákF2 132176 
Mgr. Dominik NovotnýF2 132176 
Mgr. Zuzana ŠinskáF2 132176 
Mgr. Mária ŠubjakováF2 132176