Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Enviromentálna fyzika a meteorológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Jazyk štúdia: 

slovenský a anglický

Garant:

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. 

Spolugaranti: 

prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika a meteorológia je interdisciplinárnou vedou s veľmi širokými možnosťami uplatnenia  absolventov v oblasti výskumu v akademických a výskumno-vývojových ústavoch a na vysokých školách, (napr. v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, a podobných inštitúciách u nás a v zahraničí), ďalej v oblasti aplikovaného výskumu v technologických spoločnostiach, ako aj v orgánoch ministerstiev, Slovenskej agentúre životného prostredia a pod.

Absolvent so zameraním na radiačnú environmentálnu fyziku získa bohaté skúsenosti v oblasti interakcie žiarenia s látkou a dozimetrie. Toto ho predurčuje na pozície radiačných fyzikov, operátorov urýchľovačov využívaných pri terapii najmä onkologických ochorení, ako aj na pozíciách v jadrových elektrárňach, predovšetkým v oblasti dozimetrie a monitorovania environmentálnej rádioaktivity.

Absolvent so zameraním na obnoviteľné zdroje energie a technologickú environmentálnu fyziku vďaka získanému širokému rozhľadu sa môže uplatniť v energetike obnoviteľných zdrojov, v priemyselných výrobných podnikoch ako environmentálny technológ či environmentálny manažér/audítor, ako aj v aplikovanom priemyselnom výskume zameranom na nové environmentálne technológie. Absolvent sa uplatní aj pri posudzovaní environmentálnych rizík pri územnom plánovaní a na úradoch životného prostredia.

Absolvent so zameraním na meteorológiu a klimatológiu nadobudne širšie vedomosti z oblasti analýzy cirkulačných pomerov v atmosfére a ich modelovania, z teórie klimatického systému Zeme, problematiky klimatických zmien a projekcie budúceho vývoja, ako aj z dištančného merania (radarové, lidarové a satelitné merania) a z meraní pomocou moderných meteorologických prístrojov. Nadobudne prehľad o najnovších poznatkoch z teórie chemických procesov v atmosfére vo vzťahu k procesom meteorologickým, z chemizmu atmosféry a modelovania lokálneho, prípadne globálneho transportu emisií v atmosfére. Absolventi nadobudnú aj schopnosti používať pokročilé štatistické metódy pri spracovaní veľkých objemov dát.

Absolvent s kombinovanými znalosťami radiačnej fyziky a meteorológie po ukončení štúdia je schopný disperzne modelovať úniky radiácie z nukleárneho priemyslu do atmosféry a je žiadaný u prevádzkovateľov i v štátnych dozorných orgánoch a medzinárodných organizáciách.

Naši študenti vo všeobecnosti výborne zvládajú aj programátorské činnosti. Absolvent je po štúdiu pripravený na náročnú vedeckú a praktickú činnosť v daných odboroch. Uplatnenie nájde okrem odborných a vzdelávacích inštitúcii prakticky vo všetkých oblastiach hospodárstva a to v doprave, poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, štátnej a verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére na všetkých stupňoch riadenia.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť 

V prvých dvoch rokoch štúdia sa kladie dôraz na nadstavbové vedomosti zo základných predmetov dvoch nosných zameraní – environmentálna fyzika a meteorológia-klimatológia, ktoré sú dopĺňané výberovými predmetmi orientovanými na tematiku konkrétnej dizertačnej práce. Zameranie environmentálna fyzika má dva základné smery: Zdroje energie, znečistenie a ochrana environmentu a Radiačná environmentálna fyzika. Doktorand má na výber z predmetov pokrývajúcich široké spektrum problematiky spomenutých zameraní a smerov vedného odboru. Doktorand si štúdiom zahraničnej literatúry zvyšuje svoju odbornú i jazykovú zdatnosť, dopĺňa vedomosti na niektorom z povinne voliteľných a výberových predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce a spracováva metodiku do Písomnej práce k dizertačnej skúške. Jej obhajoba sa koná spolu so skúškou z jedného z nasledovných tematických okruhov podľa obsahového zamerania dizertačnej práce s ohľadom na individuálne preštudovanú literatúru a odporučenie školiteľa: 

 • Zdroje energie, znečistenie environmentu a jeho ochrana (profilové predmety: Spaľovacie procesy v energetike a doprave, Obnoviteľné zdroje energie, Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v životnom prostredí, Ochrana a čistenie ovzdušia, vôd a likvidácia odpadu)
 • Radiačná environmentálna fyzika (profilové predmety: Experimentálne metódy radiačnej environmentálnej fyziky, Interakcie environmentálnych systémov, Jadrovoenergetické zdroje, environmentálny impakt a ochrana pred žiarením, Izotopové technológie a tracery v environmentálnych štúdiách, Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume)
 • Fyzikálne procesy v atmosfére a v klimatickom systéme Zeme (profilové predmety: Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakteristík stavu atmosféry, Fyzika klimatického systému Zeme, Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky, Vybrané kapitoly z dynamickej a numerickej meteorológie, Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry)

V prvých dvoch rokoch štúdia sa doktorand účasťou na pedagogickom procese pripravuje na verejné vystupovanie, komunikáciu o vedeckých témach a odovzdávanie vedeckých poznatkov. 

Vedecká časť 

Doktorand je dôležitou súčasťou vedeckého tímu, ktorý rieši viaceré, často zložité vedecké problémy a úlohy. Pracuje na dizertačnej téme  na úrovni rešerše a spracovania súčasného stavu danej problematiky súvisiacej s témou práce. Študent je často zodpovedný za manažovanie a riešenie čiastkových úloh, ktoré vyžadujú, aby si vedel organizovať tímovú prácu (bakalárov a diplomantov) a vhodne komunikovať s členmi tímu, aj so zahraničnými partnermi. Tieto nadobudnuté zručnosti mu umožnia lepšiu ponuku a vyššie pozície na trhu práce v odbore na Slovensku i v zahraničí.

Po dizertačnej skúške je činnosť doktoranda zameraná hlavne na riešenie témy dizertačnej práce a prezentáciu dosiahnutých výsledkov vedeckého bádania  v písomnej i ústnej forme na medzinárodných a domácich vedeckých fórach. Schopnosť vedeckej práce, výberu metodologických postupov, overovania nových metodík si zvyšuje účasťou v projektoch školiteľa, resp. získaných vlastných výskumných projektoch, ako aj zahraničnými a domácimi študijnými pobytmi vo vedeckých ustanovizniach. Doktorand spracováva dosiahnuté výsledky do organicky ucelených vedeckých článkov a publikuje ich v popredných odborných periodikách. Vyvrcholením jeho odborného rastu je obhajoba dizertačnej práce, ktorou dokumentuje získané znalosti, schopnosť formulovať vedecké ciele a napĺňať ich v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a trendmi v študijnom odbore.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Environmentálna fyzika a meteorológia sú uplatniteľní: 

 1. V akademickej sfére, ako samostatní vedeckí pracovníci, alebo odborní asistenti. Absolvovanie programu a získanie titulu PhD. im umožňuje ďalší kariérny rast a získanie kvalifikácie 2A, prípadne docentskej habilitácie.
 2. Vo sfére verejnej správy – napr. ako pracovníci Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ústavu Slovenskej legálnej metrológie, absolvovanie štúdia a získanie titulu PhD. im umožní uplatnenie aj vo vedúcich funkciách, napr. ako pracovníci Ministerstva životného prostredia a rezortných inštitúcií, ako je Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody, Inšpekcia životného prostredia, na environmentálnych oddeleniach samospráv a oddeleniach územného plánovania, ako aj v sektore zdravotníctva v službe osobnej dozimetrie. 
 3. V súkromnom sektore vo firmách s environmentálnym zameraním (analýza vzoriek zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie), radiačným zameraním (osobná dozimetria, meranie rádioaktivity v životnom prostredí), ako aj meteorologickým zameraním, v ktorých im titul PhD. umožňuje obsadenie aj vedúcich funkcií.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 915,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 1 066 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024

 • Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov 
  (školiteľka: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD., školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Radón v zložkách životného prostredia 
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc., konzultanti: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD., RNDr. Martin Bulko, PhD.)
 • Impact and control of cold atmospheric plasma (CAP) reactive chemical species on liquids and biological materials
  (školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., konzultant: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)
 • Upscaling cold atmospheric plasma (CAP) systems for agrifood decontamination
  (školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., konzultant: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)
 • PIXE/PIGE metódy a ich aplikácie v environmentálnych štúdiách 
  (školiteľ: Ing. Jakub Kaizer, PhD, konzultant: doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.)
 • Stanovenie prírodného tória a uránu pomocou hmotnostnej spektrometrie 
  (školiteľ: Ing. Jakub Kaizer, PhD.)
 • Study of effects of cold plasma and plasma-activated liquids in infections
  (školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., konzultant: Mgr. Barbora Konečná, PhD.)
 • Štúdium vplyvu atmosférickej stability na koncentrácie rádionuklidov v prízemnej vrstve atmosféry 
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc., školiteľ: RNDr. Martin Bulko, PhD., konzultant: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.) 
 • Optická diagnostika rozhrania nízkoteplotnej plazmy a vody
  (školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)
 • Chemical kinetic model for thermal and non-thermal plasma
  (školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)
 • Elektrické vývoje v kombinácii s katalyzátormi a ich environmentálne aplikácie
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., konzultant: Mgr. Richard Cimerman, PhD.)
 • Honeycomb discharge for diesel exhaust cleaning
  (školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.)
 • Využitie verifikačných metód na zlepšenie numerickej predpovede počasia  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Gera, PhD., konzultant: Mgr. Mária Derková, PhD.)
 • Využitie nových satelitných meraní a produktov v numerickej predpovedi počasia
  (školiteľ: doc. RNDr. Martin Gera, PhD., konzultant: Mgr. Mária Derková, PhD.)
 • Rozvoj metód urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie v laboratóriu CENTA
  (školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD., konzultant: Ing. Jakub Kaizer, PhD.)