Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. mája 2012 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií zasadnutia senátu.
 2. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty v roku 2011.
 3. Návrh štruktúry príjmov a čerpania dotačných finančných prostriedkov na rok 2012.
 4. Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2013/2014.
 5. Prerokovanie a schválenie zmien v Rokovacom a volebnom poriadku AS FMFI.
  Rokovací poriadok AS FMFI UK:  dodatok | dôvodová správa
  Zásady volieb do AS FMFI UK:    dodatok | dôvodová správa
 6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FMFI a ŠKAS FMFI.
 7. Rôzne.