Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. novembra 2012 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Voľba člena Predsedníctva AS FMFI UK.
  (tajné hlasovanie)
 4. Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.9.2012.
  (písomne predkladá : Ing. Stanová, tajomníčka FMFI UK)
  Čerpanie fondu pre študentov
 5. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 6. Diskusia o budúcom smerovaní fakulty a príprave nového dlhodobého zámeru FMFI UK.
 7. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Doplnenie a zmeny v zložení komisií AS FMFI UK za zamestnaneckú časť AS.
 9. Rôzne.
 10. Záver.