Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. mája 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2013.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
  textová časť | tabuľková časť
 4. Rozpočet FMFI UK na rok 2014.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 5. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2014.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 6. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2015/2016.
  (v zastúpení dekana písomne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 7. Študijný poriadok FMFI UK - zmena čl. 49 ods. 3.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 8. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júla 2013 do 31. mája 2014.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 9. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.
 12. Záver.