Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  27. mája 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2014/2015.
  (písomne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2012.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
  textová časť | tabuľková časť
 5. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2012.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 6. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 7. Príprava nových vnútorných predpisov fakulty:
  7a) Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK (verzia 1.0).
  7b) Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK (verzia 1.0).
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 8. Rôzne.
 9. Záver.