Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. oktobra 2011 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, privítanie novozvolených členov AS FMFI UK, voľba pracovných komisií zasadnutia senátu.
  2. Informácia o výsledkoch volieb do AS UK.
  3. Prerokovanie a schválenie prevádzkových poriadkov podporných pracovísk fakulty.
    CPP | DEK | KEC | VC | VLaSB
  4. Návrh dekana na schválenie vymenovania prodekana pre doktorandské štúdium.
  5. Voľba podpredsedu a člena predsedníctva AS FMFI zastupujúcich ŠKAS.
  6. Rôzne.