Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. marca 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 4. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 6. Hodnotiaca správa za rok 2012 - doktorandské štúdium.
  (písomne predkladá : prof. Filo, prodekan pre postgraduálne štúdium)
 7. Hodnotenie vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2011/2012 (bakalársky a magisterský stupeň).
  (písomne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 8. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Správa Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK „Návrh postupu pri príprave zmien vo vnútorných predpisoch fakulty“.
  (písomne predkladá : dr. Košinár, predseda Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK)
 10. Agenda volieb.
  10a) Voľba členov Volebnej komisie fakulty pre doplňovacie voľby do Akademického senátu UK.
  10b) Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR a voľba členov volebnej komisie.
 11. Rôzne.
 12. Záver.