Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

20. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. marca 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Študijný poriadok FMFI UK - prerokovanie pripomienok komisií AS UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - spravodajca : prof. Ďurikovič)
 4. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - spravodajca: doc. Ševčík)
 5. Vyhlásenie riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK - spravodajca: dr. Janáček)
 6. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
 9. Záver.