Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  21. októbra 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS FMFI UK.
  (ústne predkladá : Bc. Švehlík, predseda volebnej komisie)
 4. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú časť AS.
  (tajné hlasovanie)
 5. Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2013.
  (písomne predkladá : prof. Kúš, prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 6. Návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK pre akademický rok 2014/2015.
  (písomne predkladajú : doc. Pardubská a prof. Filo, prodekani FMFI UK)
 7. Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 8. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 9. Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 10. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.
 12. Záver.