Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

15. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. apríla 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UK, AS FMFI UK a ŠRVŠ.
  (ústne predkladá : Z. Cocuľová, predsedníčka volebnej komisie)
 4. Prehľad čerpania dotačných a nedotačných finančných prostriedkov z celofakultných fondov za rok 2012.
  (písomne predkladá : Ing. Stanová, tajomníčka fakulty)
 5. Rozpočet FMFI UK na rok 2013.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 6. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2013.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 7. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Príprava nových vnútorných predpisov fakulty:
  8a) Vecný zámer nového Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  8b) Návrh štruktúry nových Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 9. Rôzne.
 10. Záver.