Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. októbra 2010 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Voľba komisií AS (koncepčnej, hospodárskej, mzdovej, pedagogickej).
 4. Voľba disciplinárnej komisie fakulty.
 5. Voľba zástupcov AS do mzdovej komisie fakulty.
 6. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana fakulty.
  15.11.2010 v posluchárni A – verejné predstavovanie kandidátov na funkciu dekana o 14:00
  22.11.2010 v posluchárni C - voľba kandidáta na dekana členmi AS FMFI UK o 14:00
 7. Schválenie komisie pre voľbu kandidáta na dekana fakulty.
 8. Rôzne.
  Informácia o voľbách zástupcov študentov v AS UK.
  Informácia o novej stránke AS FMFI UK a diskusnom fóre akademickej obce fakulty.
  Vyjadrenie AS k návrhu rektora na zriadenie s.r.o Veda.

Dodatočne predložený materiál: