Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. októbra 2012 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS FMFI UK zo dňa 3.10.2012.
  (ústne predkladajú : R. Ďurikovič, J. Hreha - predsedovia volebných komisií)
 4. Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2012.
  (písomne predkladá : Predsedníctvo AS)
 5. Voľba predsedu AS FMFI UK.
  (tajné hlasovanie)
 6. Voľba podpredsedov AS FMFI UK a ďalších členov Predsedníctva AS FMFI UK.
  (tajné hlasovanie)
 7. Návrh dekana na vymenovanie prodekana pre pregraduálne štúdium.
  (predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)
 8. Prerokovanie návrhu výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2013/14.
  (písomne predkladajú : doc. Pardubská a prof. Filo - prodekani FMFI UK)
 9. Návrh na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov
  a návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)
 10. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Doplnenie a zmeny v zložení komisií AS FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.