Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  3. decembra 2012 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011 - schválenie.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 4. Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra-Piesok.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 5. Informácia o počte študentov fakulty platiacich školné v aktuálnom akademickom roku.
  (ústne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 6. Informácia predsedu AS FMFI UK o potrebe a rozsahu zmien vnútorných predpisov fakulty vyvolaných novelou zákona o vysokých školách.
  (ústne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 7. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
  8a) Plán riadnych zasadnutí AS FMFI UK v letnom semestri ak. roka 2012/13.
  8b) Stanovisko AS FMFI UK k situácii na FPT TnUAD v Púchove.
 9. Záver.