Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

19. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. decembra 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Organizačný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - spravodajca : dr. Janáček)
 4. Zásady rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. Masarik, dekan FMFI UK - spravodajca : doc. Ševčík)
 5. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 7. Rôzne.
 8. Záver.