Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. apríla 2014 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice.
 2. Prerokovanie návrhov študijných programov pre komplexnú akreditáciu FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
  návrhy študijných programov (.zip)
  2a) návrhy bakalárskych študijných programov
  (spravodajca: dr. Janáček)
  2b) návrhy magisterských študijných programov
  (spravodajca: prof. Ďurikovič)
  2c) návrhy doktorandských študijných programov
  (spravodajca: doc. Ševčík)
  2d) určenie zástupcov študentov na rokovanie Vedeckej rady FMFI UK
  Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK.
 3. Voľba člena Mandátovej komisie AS FMFI UK.
 4. Rôzne.
 5. Záver.