Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

17. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. septembra 2013 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.
 3. Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK.
  (ústne predkladá : dr. Janáček, predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK)
 4. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013.
  (v mene Predsedníctva AS FMFI UK písomne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 5. Štatút FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK)
 6. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)
 7. Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá : prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)
 8. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú časť.
  (tajné hlasovanie)
 9. Štipendijný poriadok FMFI UK.
  (v zastúpení dekana písomne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 10. Študijný poriadok FMFI UK.
  (v zastúpení dekana písomne predkladá : doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)
 11. Harmonogram schvaľovania ďalších vnútorných predpisov fakulty.
  (ústne predkladá : doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
 12. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 13. Rôzne.
 14. Záver.