Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

27. riadne zasadnutie AS