Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. februára 2007 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS fakulty.
 4. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS fakulty.
 5. Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1.7.2006 do 31.12.2006.
 6. Návrh zásad novely zákona o vysokých školách, ktorý predložilo MŠ SR Rade vysokých škôl SR.
  Podkladové materiály:
  Odôvodnenie zásad novely zákona o vysokých školách
  Pripomienky vybraných subjektov k novele zákona o vysokých školách
 7. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov.
  Podkladové materiály:
  Návrh dekana na vymenovanie prodekana pre doktorandské štúdium
  Návrh dekana na vymenovanie prodekana pre informačné technológie
 8. Rôzne.
 9. Záver.