Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. februára 2009 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  3. Výročná správa o hospodárení Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za rok 2007.
  4. Správa o činnosti AS FMFI UK za rok 2008.
  5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FMFI UK.
  6. Voľby predsedu a podpredsedu študentskej časti AS.
  7. Schvaľovanie doplnenia disciplinárnej komisie fakulty a jednotlivých komisií AS.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Dodatočne predložený materiál: