Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. decembra 2006 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
  3. Návrhy priorít úprav Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijaté na zasadnutí SRK konanom 14.11.2006 v Nitre.
    Podkladové materiály:
    Stanovisko členov Matematickej sekcie k materiálu rektora UK o novele VŠ zákona
  4. Rôzne.