Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. novembra 2007 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Výročná správa o finančnom hospodárení fakulty za rok 2006.
  Podkladové materiály:
  Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2006 - tabuľková časť
  Komentár k rozpočtu FMFI UK na rok 2006
  Zoznam stavebných firiem, ktoré realizovali práce na FMFI UK v roku 2006
  Správa Hospodárskej komisie AS FMFI UK o hospodárení fakulty v roku 2006
 4. Akreditácia študijných programov doktorandského štúdia.
  Podkladové materiály:
  Akreditácia doktorandského študijného programu aplikovaná matematika
  Akreditácia doktorandského študijného programu numerická analýza a vedecko-technické výpočty
 5. Rôzne.
 6. Záver.