Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  23. októbra 2006 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Voľba komisií AS (koncepčnej, hospodárskej, pedagogickej).
 4. Voľba disciplinárnej komisie fakulty.
 5. Voľba zástupcov AS do mzdovej komisie fakulty.
 6. Vyhlásenie volieb dekana fakulty.
 7. Schválenie komisie pre voľbu dekana fakulty.
 8. Informácia o Študentskej ankete.
 9. Informácia dekana o rozšírení okruhu osôb odmeňovaných z rezervy dekana.
 10. Schválenie zmeny štruktúry pracovníkov fakulty (prechod prevádzky fakulty na externú firmu).
 11. Kritéria pre prijímacie konanie na fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK pre akademický rok 2007/2008.
 12. Akreditácia študijných programov magisterského štúdia.
  Podkladové materiály:
  Návrh akreditácie magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov - informatika
  Návrh akreditácie doktorandského študijného programu teória vyučovania informatiky
 13. Rôzne.