Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  17. marca 2008 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.30 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Voľba člena predsedníctva AS FMFI UK.
 4. Voľba podpredsedu AS FMFI UK.
 5. Doplnenie jednotlivých komisií AS FMFI UK.
 6. Prerokovanie študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia predkladaných Akreditačnej komisii Ministerstva školstva SR v rámci komplexnej akreditácie UK.
  Podkladové materiály:
  Akreditácia študijných programov bakalárskeho štúdia
  Akreditácia študijných programov magisterského štúdia
  Akreditácia študijných programov doktorandského štúdia
 7. Vnútorný predpis FMFI UK Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009.
 8. Rôzne.
 9. Záver.