Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. októbra 2007 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  3. Výročná správa o finančnom hospodárení fakulty za rok 2006.
  4. Akreditácia študijných programov magisterského štúdia.
  5. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekana.
  6. Vyhlásenie volieb do Študentskej komory AS FMFI UK.
  7. Schvaľovanie volebnej komisie pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK.
  8. Rôzne.
  9. Záver.