Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. júna 2007 (utorok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Kritériá pre prijímacie konanie na akademický rok 2008/2009.
  Podkladový materiál:
  Kritéria pre prijímacie konanie na akademický rok 2008/2009
  (verzia po prerokovaní Pedagogickou komisiou AS)
 4. Schvaľovanie pracovného pomeru pracovníkov nad 65 rokov.
 5. Voľba zástupcu fakulty v RVŠ.
 6. Schvaľovanie návrhu dekana na doplnenie Vedeckej rady fakulty.
 7. Rôzne.
  Podkladový materiál:
  Správa Hospodárskej komisie AS FMFI UK o jej činnosti
 8. Záver.